Детски права

Нагоре Права на жените Детски права Схема

 

Текстове
Документи
Схема
UNICEF
Връзки


 

Човешки права

Детски права

Фокус-тема: Детски права

Децата особено много се нуждаят от защита. Казва се, че в контакта с тях човек показва истинското си лице. Това в еднаква степен се отнася както за възрастните, така и за обществата и държавите. През всички времена е било злоупотребявано с деца и се е стигало до тяхната експлоатация. Това представлява една голяма заплаха за човешките права.

Ето защо Обединените Нации още в началото се заеха с този проблем. Една година след основаването на Световната организация, Общото събрание на Обединените Нации оповести на 11 Декември 1946 създаването на фондацията в подкрепа на децата UNICEF.

Logo UNICEF

Организацията UNICEF и нейните изключително добре разработени интернет-материали са представени на отделна страница в рамките на тази тема („Детската организация в помощ на децата UNICEF").

Като първа стъпка на фона на масовите ограничения на шансовете за живот и нарушенията на детските права на 20 ноември 1959г. беше оповестена "Декларацията за правата на детето". От тогава 20 ноември е ден на детските права. В увода на тази декларация стои основополагащото изречение:

"Човечеството дължи на децата най-доброто, което то може да даде".

На нашите Страници с документи към фокус-тема Детски права като Документ 1 са представени принципите на тази "Декларация на правата на детето" от 1959г.

20 години по-късно, през 1979г., в "Годината на детето" беше разпространено предложението, тази декларация, която първоначално имаше стойността на препоръка, да бъде разширена и да бъде задължителна чрез средствата на международното право. 10 години по-късно, след усилени дискусии, от Общото събрание на Обединените Нации беше оповестена Конвенцията за детските права с 54 члена. Тази конвенция, под която междувременно се подписаха 180 държави, ще намерите на нашите Страници с документи в цялостен вид (също и на английски език), като е предложен и съкратения й вариант.

10 Jahre Kinderrechtskonvention

"Конвенцията за правата на детето" е в световен план най-често ратифицирания документ за човешките права, въпреки това приложението й се възпрепятства още в детските училища. По повод 10-годишния юбилей на Конвенцията през 1999г., много организации, които са ангажирани в сферата на защитата на децата, направиха равносметка: Какво е постигнато и преди всичко: къде са дефицитите в осъществяването на детските права? Извадки от някои от тези текстове ще намерите в рамките на тази тема на Web-страницата.

[Начало на страница]

Освен вече споменатите Документи ще намерите и следните материали: 

bullet

схемата "Децата имат права"

bullet

страница със Снимки и цитати към темата

bullet

коментиран Списък на хипер-връзки

bullet

поредица от Текстове и статии.

Поставени са и два ключови въпроса:

Какво означава Конвенцията за детските права на Обединените Нации?

Точния текст на Конвенцията се намира на нашите  Старници с документи на разположение на много езици. Графичен преглед е възможен чрез Схема "Децата имат права". Правата могат да се обобщят прегледно в 10 точки:

1. Всички деца и младежи имат еднакви права. Никое дете или младеж не може да бъде подценявано на основание на неговия пол, цвета на кожата, неговия език или неговата религия. 

2. Децата и младежите имат правото на възможно най-добро здраве, както и на медицинско обслужване и медицинска помощ.

3. Децата и младежите имат право на безплатно основно образование. Освен това трябва да бъде направен възможен достъпа до понататъшни учебни заведения.

4. Децата и младежите имат правото на почивка, свободно време, игри и участие в културнии и творчески дейности.

5. Децата и младежите имат правото да се информират, да изразяват свободно своето мнение и да бъдат чути.

6. Децата и младежите имат право на добро възпитание. Техните родители или други възпитатели нямат правото да упражняват сила, злоупотребата и малотретирането са забранени.

7. Децата и младежите имат правото на особена защита и помощ по време на война или когато са бегълци.

8. Децата и младежите имат право да бъдат защитавани от експлоатираща работа и сексуална злоупотреба.

9. Децата и младежите имат право да живеят със своите родители и да имат контакт с двете родителски страни, ако родителите са разделени.

10. Децата и младежите, които са инвалиди, имат право на особено подпомагане и подкрепа, както и на активно участие в обществения живот.

[от: terre des hommes, „Детски права. Участвай!"]

[Начало на страница]

Защо са нужни специални детски права?

Често се задава въпроса, защо всъщност е необходимо споразумение за специални детски права като допълнение на човешките права, след като в Обща Декларация на човешките права от 1948г. се набляга ясно на правата на майката и детето и особената помощ и подкрепа за тях. Например член 25, абзатц 2 гласи: "Всички деца се ползват с еднаква социална защита". И въобще: Децата са хора, следователно човешките права се отнасят и за децата.

За съжаление опитът показва, че именно децата се поставят в зависимост и безсилие при трудни ситуации и съдби. Те нямат никакво лоби. Някои примери от все още катастрофалната ситуация на децата са достатъчни: 

Kindsoldat

bullet

Над 2 милиона деца са загинали през последните 10 години по време на войни.

bullet

10 милиона деца са с тежки психически последствия в резултат на войната.

bullet

30 милиона деца живеят в райони, в които се водят войни.

bullet

В 26 страни по света деца под 15 години стават войници.

[Източник: H.-M. GroЯe-Oetringhaus (1999), Деца във война — деца срещу войната, Mьlheim an der Ruhr]

Ако понататък си припомним, че безброй деца са засегнати от глад, липсващо медицинско обслужване, сексуална експлоатация, детски труд и много други неща, става ясно, че е нужно да се обърне по-голямо внимание на специфичните потребности на децата и младежите в специален документ като допълнение към "Общата декларация на човешките права", и не на последно място да се признае проблема, че децата много често са подчинени, понякога безсилни пред възрастните. Въпросът е, да се признае особената необходимост от защита на децата.

aus einer Spenderzeitung von terre des hommes

[извадки от благотворителен вестник на terre des hommes]

[Начало на страница]    [Старт Човешки права]    [Схема-преглед]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.