Курс 1

Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 

Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5
UNESCO


 

Мирна педагогика

Online-курсът по темата Мирна педагогика е разделен на пет части:

Курс 1:

Какво представлява мирната педагогика 
Тук ще намерите въведение в тематиката и определение. 

 
Курс  2:

Какво означава мирът? 
Вторият курс е посветен на основните понятия "мир, война, насилие, конфликт" и поставя въпроса за постиженията на изследвателите на мира и конфликтите.

 Курс  3:

Защо е нужна мирна педагогика? 
В третия курс става дума за задачите и целите на мирната педагогика и мирното възпитание.

 Курс  4:

Какво правят мирните педагози? 
Курс четвърти се обръща към практиката. С конкретни примери е представена сферата на конструктивното решаване на конфликти като същност на мирното възпитание.

 Курс  5:

Мирна педагогика и Fair Play 
Мирното възпитание в никакъв случай не се ограничава в часа по политика. Ние например се занимаваме с Fair Play и преодоляването на насилието в спорта.

Курс 1: Какво представлява мирната педагогика?

Настоящият текст обобщава най-важните аспекти, които са разгледани подробно в отделните курсове на тематичния комплекс:

"Чрез самостоятелна теоретична основа и разработването на учебни модели, мирната педагогика като посредник между теорията (изследването на мира и конфликтите) и съответната практика (мирното възпитание), дава своя принос за анализа на мира и конфликтите, както и работата в тази област на индивидуално, групово-специфично, национално/обществено и международно ниво (...).[Норвежкият мирен изследовател  Johan Galtung е един от най-ярките представители на специалността]

Историческото развитие на мирната педагогика протича след Втората световна война в застъпващи се фази, които отчасти и днес съществуват една до друга: първата фаза, 'индивидуалистично-идеалистична мирна педагогика' се основава на индивидуалното обяснение: 'Войната започва в главите на хората'. Втората фаза, политологично ориентирана теза, разбира войната като политически проблем на международната система. Третата фаза беше повлияна от междувременно затихналия конфликт Изток-Запад (...). Към съществения инструментариум принадлежат отрицателното и положително мирно понятие, както и директното, структурално, културално понатие за насилие на Johan Galtung (...). В целевата концепция на екосистемата екологичната проблематика беше възприета по смисъла на едно цялостно премахване на насилието срещу природата (...).

Мирно-възпитателното учене се разбира като социално и политическо учене: социално учене като налагане на 'педагогическия принцип', премахване на структурите на господство, възпитание на участие и активност на всички, ангажирани в учебния живот. (Мирно-) политическото учене трябва да бъде ключово-тематично ориентирано."

[от: Susanne Lin, Понятие "Мирна педагогика"; в: Образователен речник, изд. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: издателство Schneider-Verlag Hohengehren 1999, 68-70]

UNESCO - световната организация за наука, култура и комуникация - спада към най-важните международни организации в областта на мирното възпитание. Под заглавието "Способността да учим: нашето вродено богатство" беше публикуван доклад за облазованието през 21 век. В развитата там образователна концепция мирното възпитание играе важна роля. Най-важните откъси от този доклад представяме на специална страница.
[... към UNESCO-докладt]

Следният цитат за "Education for a Culture of Peace" пояснява приноса на UNESCO в сферата на мирното възпитание:

"The development of a holistic approach, based on participatory methods and taking into account the various dimensions of education for a culture of peace (peace and non-violence, human rights, democracy, tolerance, international and intercultural understanding, cultural and linguistic diversity) is its main objective."

Допълнителна информяция относно дейността на UNESCO:
http://www.unesco.org/education/ecp/index.htm

Тъй като войните започват в главите на хората, именно в главите на хората трябва да бъде събудена грижата за мира - увод на конституцията на UNESCO 1945... към курс 2: Какво означава мирът?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.