Курс 1
Нагоре Курс 1 Въведение Връзки Съдържание Преглед

 

Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5


 

Глобализация

Преглед на тематичния комплекс:

Курс 1: Какво е глобализация? (Опити за дефиниране)

Курс 2: Измерения на глобализацията (Мулти-измеримост)

Курс 3: Причини за глобализацията (Мулти-причинност)

Курс 4: Последици от глобализацията

Курс 5: Решения на проблемите: "глобалното управление" (Global Governance)


Курс 1: Какво е глобализация?


Трудностите с глобализацията започват още с определянето на понятието. Не съществува установена дефиниция, както в научния, така и в широкия обществен дебат. Настоящата таблица обобщава различни варианти на формулиране на понятието "глобализация":

Глобализацията е ...

... процес на преодоляване на исторически възникналите граници. Затова тя може да се сравни с ерозията (не с изчезването) на национално-държавния суверенитет и се представя като излизане на пазарната икономика от моралните правила и институционализираните обвързаности на обществата ...
[Елмар Алтфатер]

... Интензивиране на световните социални връзки, чрез които отдалечени места се обвързват по такъв начин, че събития на едно място биват повлиявани от събития, състояли се на друго, много отдалечено място, и обратно ...
[Антъни Гидънс]

... количествено и качествено интензивиране на наднационалните трансакции при същевременното им пространствено разгръщане ...
[Улрих Менцел)

... най-големият икономически и обществен прелом от индустриалната революция насам ...
[Дирк Меснер / Франс Нушелер]

... растящата вазимозависимост и интеграция на различните икономики по земното кълбо ...
[Мегнад Десай]

... процес на все по-голяма обвързаност между обществата и проблемните сфери ...
[Йоханес Фарвик]

... чрез глобализацията се интензивира конкуренцията на пазарите ...
[Кристиан фон Вайцзекер]

... "отключване" на силите на световния пазар и отслабване на икономическата власт на държавата ...
[Шуман/Мартин)

... глобализацията се превърна в понятие, което все по-често се използва в публицистичните и научните дебати и при това се разглежда от една страна като заплаха, а от друга като шанс ...
[Йоханес Фарвик]

... социален процес, в който намаляват географските ограничения в социален и културен план и в който хората все повече осъзнават това(...) Глобализацията не означава непременно хомогенизация (...). Глобализацията просто предполага по-тясна взаимозависимост и по-малка територаилна обвързаност..."
[Малкълм Уотърс]
 

Динамиката на глобализацията се създава от икономическите сили, но нейните най-сериозни последици се изявяват в сферата на политиката (Клаус Мюлер).

Комплексността на темата глобализация изисква интензивно занимание и със самото понятие, при което като начало трябва да бъдат засегнати и обсъждани следните точки:

bullet

Основният аспект на отпадането на границите и свързаните с това последствия за националната държава (понятието "ерозия");
 

bullet

историческото значение, което често се придава на процеса на глобализацията (аналогично на индустриализацията);
 

bullet

въпросът, дали става дума за нов по същността си процес и дали глобализация не съществува отдавна, но процесите се ускориха от края на 80-те години (вариантът, според който глобализацията е "мит", почти вече не съществува в дебата);
 

bullet

разграничаването между двата принципно различни подхода към понятието глобализация, а именно разбирането за понятието в по-тесен икономически смисъл (например дефинициите на Десай или Вайцзекер) от една страна, и в по-широк аспект от друга, като понятие, обединяващо всички социални връзки (например дефиницията на Гидънс);
 

bullet

общите елементи извън всички различия, особено централната роля, която се придава на взаимната обвързаност в почти всички определения.

Пояснения към опитите за дефиниране на глобализацията

Икономическото измерение на глобализацията без съмнение има голямо значение и представлява важна причина и катализатор на процесите на глобализация и в другите сфери. В случая обаче не трябва да се пропуска, че понятието "глобализация" обхваща много повече, отколкото засилващата се интеграция на световната икономика и затова то не трябва да бъде ограничавано само за икономическите процеси, което все още често се случва (виж курс 2: Измерения на глобализацията).

Различните научни дисциплини, които имат допирни точки помежду си (на първо място икономиката, историята, политиката и социологията), се затрудняват при дефинирането на понятието. Това не е изненадващо, защото напомня известната задача да се намери квадратурата на кръга, т.е. да се определят границите на понятие, което означава премахването на границите.

Поместените по-горе кратки цитати насочват към изключително важния аспект на отпадането на границите и последствията за националната държава (Алтфатер). Тук проличава разбирането за глобализацията в тясно икономически смисъл (Десай, Вайцзекер). Историческото значение на процесите, които могат да бъдат обобщени под името "глобализация", проличава ясно в честото сравняване на глобализацията с индустриалната революция (Меснер/Нушелер).

На метафизично ниво Фарвик говори за функцията на понятието в обществен дискурс, като изрично обръща внимание, че за  "глобализация" не може да се говори адекватно, без да стане дума и за начина, по който се говори за глобализацията.

Многократно в дефинициите се посочва основополагащото значение на взаимната зависимост и обвързаност, на интеграцията и взаимния обмен (Менцел, Десай, Гидънс, Фарвик). Много от опитите за определяне на глобализацията се ограничават до този аспект на "засилени връзки" (Фарвик, Менцел), който без да е безкритичен, в голяма степен е изпразнен от съдържание.

При Алтфатер и Шуман/Мартин една от критиките е насочена именно към все по-голямата самостоятелност на икономиката, която вече не може да бъде контролирана и насочвана от политиката.

... към курс 2: Измерения на глобализацията

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.