Курс 2
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Регионализиране
Триадизиране


 

Глобализация

Курс 2: Измерения на глобализацията

Измеренията са взаимно свързани ...

 

При разглеждането на различните измерения, както са представени в таблицата, е важно да се обърне внимание, че те не могат да бъдат ясно разграничени едно от друго. За да посочим пример е достатъчно да кажем, че не е възможно глобални проблеми на околната среда да се разглеждат изолирано само от гледна точка на "икономиката" или само на "политиката". Именно тази взаимообвързаност не само на въздействащите фактори, но и на тематичните сфери, е особено характерна за глобализацията.                                                                                                     

Покритие и граници ...

Различните измерения по различен начин се припокриват с "глобализацията", важно е да се види какво се отнася към глобализацията и че тя в никакъв случай не се изчерпва с икономическите процеси, въпреки че те представлява причина и най-важната движеща сила на явлението. Точно толкова важно е също да се осъзнае, че не всичко е част от глобализацията и зависи от нея.

Глобализацията също се натъква на граници. Този аспект трябва да се има предвид като следваща стъпка за диференцирано разглеждане на явлението. От една страна става дума за различно по размер покритие за всяко измерение, а от друга - за необходимо дистанциране от властта на понятието и неговата масова употреба, за да могат да се възприемат границите на глобализацията. (виж допълнителната страница "регионализиране").
 

Икономическото измерение ...

Примери за всички измерения безпроблемно могат да бъдат намерени във всекидневната преса, като все пак икономическото измерение стои на преден план (големият ръст на търговията и преките инвестиции, глобализацията на финансовите пазари като основен пример, транснационално интегрираното производство, транснационалните предприятия, конкуренцията между държавите и регионите за привличане на бизнеса, краят на националните икономики).

В този смисъл често се отбелязва, че на тези процеси погрешно се лепи етикетът "глобализация", защото всъщност те се ограничават най-вече в Северна Америка, Европа и Югоизточна Азия (Япония) или върху т. нар. "Триада". Следователно по-подходящо би било понятието "триадизация" (виж допълнителната страница "Триадизация").
 

Измерението околна среда ...
 

Глобални проблеми като затоплянето на земната атмосфера, озоновата дупка или изсичането на тропическите гори по най-впечатляващ начин онагледяват глобализацията, защото тук безспорно става дума за световни проблеми, ца чието решаване има нужда от глобален подход. Въпреки това естествено съществуват също регионални и местни проблеми в сферата на околната среда, дори и когато преминават съответните държавни граници, като например замърсяването на реките.

Други зависимости, неограничени от пространство и време, проличават например във факта, че оцеляването на малките островни държави, обединени в организацията AOSIS, е застрашено и зависи от по-нататъшно покачване на морското равнище, т.е. от миналото и бъдещото поведение на всички, особено на хората от високоразвитите индустриални държави.

Затова не е чудно, че именно на тези проблеми беше посветена първата от поредицата световни конференции през 90-те години - Конференцията за околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 година.
 

Общественото измерение ...

Светът се превръща в "глобално село", към традиционните обществени единици като семейството или близкото обкръжение, се появяват нови по вид комуникационни общества (Chat, E-Mail), но те не заместват традиционните комуникационни пространства. Това е само един пример от общественото измерение.
 

Културното измерение ...

Холивудските продукции се гледат в цял свят, не може да се отрече "американизирането" на културата, но това не означава, че местните и регионалните култури изчезват. Напротив - именно специалното внимание към тези култури е едно от явленията, които придружават глобализацията, затова в дебатите се появи и понятието "глокализиране".
 

Политическото измерение ...

Политиката трябва да се бори с огромни проблеми. Глобализацията и конкуренцията ограничават полето на действие на националната политика, много от проблемите могат да бъдат разрешавани само на международно или на глобално ниво. Трябва да се търсят нови политически форми и арени. Така европейската интеграция се определя като обещаващ отговор на предизвикателствата на глобализацията.

Политиката, която продължава да е организираната предимно териториално и в рамките на националната държава, "крета" след все по-глобално организираната икономика, преодоляла границите и материалните ограничения. Социално-държавната ограниченост на капитализма заплашва да се провали при това значимо несъответствие.

Но не всичко, което се приписва на глобализацията, е обосновано. Често политиците я използват, за да стоварят върху нея всякакви вини или пък като универсален аргумент. Този аспект става ясен, когато се разгледат примери от политиката, които не спадат към областите на покритие с глобализацията.


Други текстове:

bullet Регионализиране вместо глобализация?
 
bullet Триадизация вместо глобализация?

 
... към курс 3: причини за глобализацията

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.