Курс 4
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

ATTAC


 

Глобализация

Курс 4: Последици на глобализацията

Глобализацията засяга непосредствено всеки един от нас. Една от целите на този курс е, да изясни именно този аспект и огромното значение на тематиката. Централна роля играе трезвото разглеждане на шансовете и рисковете, което се дистанцира от обичайните пресилени крайни оценки, положителни или отрицателни.

Динамиката на глобализацията се подсилва от икономически сили, но нейните най-значими последици се отразяват в сферата на политиката (Клаус Мюлер).

И при разглеждането на последиците на глобализацията в обществения живот се оперира с понятия, които служат за анализиране и оценка. Схемата представя подбор на тези понятия, който безпроблемно може да бъде допълван в зависимост от ситуацията и акцентите. Изходна точка на този раздел биха могли да представляват актуални статии от вестниците или текстове от интернет, на които ежедневно се натъкваме.

Важен аспект при разглеждането на понятията представлява Курс 2 за измеренията на глобализацията, където се задава въпросът, кои аспекти от различните измерения принадлежат към глобализацията и кои не. Аналогично тук може да се зададе въпросът, кои аспекти на посочените проблеми на глобализацията могат да се отнесат директно към нея, и за кои проблеми решаващи са други причини.

Така например за сферата на социалната политика съществуват многобройни диференцирани анализи, които поставят под въпрос стриктната причинна верига "глобализация > конкуренция > социален дъмпинг" и се опитват да изяснят до каква степен национално-държавниото пространство на действие в социалната политика действително е ограничено от процесите на глобализацията.

Пояснения към проблемите-последствия

Често цитираното изречение, че националните държави са твърде малки за големите и твърде големи за малките проблеми, е част от тема на Даниел Бел от 80-те години. Глобалните проблеми, като например парниковият ефект, не могат да се решат в рамките на отделните държави като локални проблеми.

Последствията: Националната държава ерозира. Тя не изчезва, не става излишна, както намекват някои коментари, а ерозира. Появяват се допълнителни нива на решаване на проблемите над и под нивото на националната държава. Някогашните строги граници на държавната територия и на държавната власт стават по-достъпни. Именно това се крие зад фразата за "ерозията на националната държава", която е особено разпространена в Европа на Европейския Съюз. Тук държавите отстъпват, включително и чрез загубата на валутния им суверенитет, пред една нова по рода си, супранационална организация.

Тези феномени не са нови - те се дискутират от 70-те години - но процесите се ускориха и постигнаха качествено и количествено нови измерения. В това се състои новото в глобализацията.

Това се отнася в същата степен за другите, посочените в таблицата аспекти. Разрушаването на околната среда, както и неравномерното разпределение на благата, е съществувало и преди да почне да се говори за глобализация. Към това насочва вниманието междувременно силно нарастналото движение на критиците на глобализацията (виж допълнителната страница на "ATTAC"). От друга страна глобализацията създава и предпоставките за необходимото отношение към проблемите, а именно на глобално ниво.

Безспорно е, че работниците в Индия получават по-малко отколкото в Европа и че това ще остане така в близкото бъдеще. Това създава за предприятията огромен потенциал на заплаха: те могат да заплашат с преместването им в страни с ниски заплати. Но и тази привидно ясна връзка не издържа на по-точен анализ. Решенията за местата на производство не се определят само от разходите за заплата. Други фактори, като например нивото на образованост или имиджа на пазара, също играят важна роля.

... към курс 5: Решения

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.