Курс 5
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Конференции
Agenda 21


 

Глобализация

Курс 5: Решения на проблемите - глобалното управление (Global Governance)

Когато проблемите с глобален характер растат, търсенето на политическо решение също трябва да се "глобализира". За това съществуват различни концепции, някои от които стигат и до създаването на световна, "глобална" държава. Но тъй като това е утопична представа, поне за обозримо бъдеще, а и според преобладаващото мнение въобще не е нужна, в епохата на глобализацията се търсят други, нови организационни форми на политиката. Това се изразява в понятието "Global Governance" - глобално управление. Global Governance се определя като ...

bulletсветовно управление без правителство
bulletсветовна вътрешна политика
bulletсветовна политика на реда
bulletполитиката през 21 век
bulletконцепция, противоположна на неолиберализма
bulletотговор на глобализацията

Настоящата таблица представя различни опити за дефиниране на глобалното управление (Global Governance), които създават едно първоначално впечатление за измеренията на понятието:

Global Governance е ...

„... политическа корекция на глобализираното пазарно стопанство в смисъла на ...обвързването на икономическата система с общите цели на обществото...“
[Холгер Мюрле]

„... съвместните действия на държавни и недържавни участници от местно до глобално ниво ...”
 

„... не само една външно-политическа концепция, но и проект за реорганизация на политиката на всички нива на действие ...Global Governance означава, да се предотврати застрашаващото отслабване на влиянието на политиката в полза на анонимните логики на системата и създаването на един недържавен свят ...“
[Дирк Меснер / Франц Нушелер]

„... Търсеха се решения, които не поставят под въпрос икономическите и политически предимства на глобализацията и са в състояние да преодолеят или намалят пораждащите се несправедливости и опасности ... Тази задача междувременно се обозначава с името Global Governance ...“
[Германският Бундестаг]

„... комплексна система на управление на много нива извън рамките на националната държава...“
[Ulrich Menzel]

„... Опит за решаване на глобални проблеми ...“
[Дирк Меснер / Франц Нушелер]

„... обратното на правилата, които по съдържание са израз на по-нататъшното либерализиране и глобализиране на пазарите...“
[Холгер Мюрле]

„... една концепция, родена от световния политически регулационнен дефицит, с който трябва да се подсили компетентността и прозрачността на международните институции с  недържавно участие ...”
[Клаус Мюлер]

„Капитализмът е силен и мощен тигър, който може да бъде използван за съживяването на икономиката - при условие, че неговите сили са овладяни от държавни и политически институции. Глобализацията пусна тигъра от неговата клетка и отприщи "свободния" капитализъм, който като свободен тигър отново възприе хищническите си навици“ [Бенджамин Р. Барбър].

Целта на Global Governance е (възобновеното) опитомяване на освободения от глобализацията "тигър".

Global Governance като отговор на глобални проблеми

Неравномерно разпределение на печалбите, загуби от данъци чрез офшорни финансови центрове, международни кризи вследствие на силно спекулативни движения на капитали, разрушителна конкуренция от страна на мултинационалните предприятия и други проблеми на (икономическата) глобализация могат да бъдат разглежздани подобаващо само в глобални рамки, като участниците на всички нива трябва да работят заедно. Същото се отнася и за глобални проблеми като парниковия ефект или миграцията, международната престъпност и разпространението на биологични оръжия.

За решаването на такъв род проблеми националната държава е твърде малка. В нейните рамки протече първото успешно "опитомяване на капитализма". Сега границите, с които той се дефинира са в рязко противоречие с премахването на границите чрез глобализацията: националната държава ерозира, тя вече не е в състояние да изпълнява сама основни функции като гарантирането на сигурността на своите граждани в епохата на оръжията за масово унищожение.

Архитектурата на Global Governance

Глобалното управление (Global Governance) се опитва да запълни възникналия вакуум и регулационен дефицитч рез международно сътрудничество - националната държава остава на централно ниво - но и се появяват нови форми на политика, особено чрез ангажирането на (глобалното) гражданско общество и засилването на международните организации. Приложената схема нагледно представя архитектурата на глобалното управление:

Global Governance между утопията и необходимостта

„Global Governance не е романтичен проект за "един нов свят", а реалистичен отговор на предизвикателствата на глобализацията“, така се аргументира Франц Нушелер. Концепциите на глобалното управление (Global Governance) правят опит за намиране на решения на световни проблеми. Безспорна е необходимостта от нови пътища за политически решения, но често архитектите на Global Governance биват упреквани, че техните проекти и планове са утопични.

Как ефективно може да функционира сътрудничеството, когато Съединените щати като хегемониална сила продължават да залагат на самостоятелни ходове и отказват например да приемат задълженията по Протокола от Киото, което представлява тежък удар за усилията по глобалната защита на климата? Кой трябва да координира съвместната работа между държави, предприятия, градове, неправителствени организации?

А и дори ефективната съвместна работа да се подлага на координиране: от кого се легитимират решенията? Как могат да се организират демократични методи в глобален мащаб? Глобалното управление (Global Governanc) трябва да почива на едновременно ефективна и демократична организация. Тези две основни изисквания са в изпълнено с напрежение съотношение.

Най-успешният и развит модел за съвместна дейност на държави и общества представлява Европейския Съюз (ЕС), който може да служи за лаборатория на Global Governance. И в рамките на ЕС може да се наблюдава споменатата дилема между ефективност и демокрация, като трябва още да се има предвид, че европейските държави са в много по-голяма степен подобни помежду си, отколкото ако се имат предвид всички държави в света.

Предложения за по-задълбочено занимание с тематиката

1. ЕС като лаборатория за глобалното управление (Global Governance) - подробна информация за ЕС ще намерите на www.europa.eu.int, както и в самостоятелния тематичен комплекс към D@dalos [... към тематичен комплекс Европейски съюз]

2. Организацията на Обединените Нации (ООН) като начало на световно управление - подробна информация ще намерите на www.un.org , както и в самостоятелния тематичен комплекс към D@dalos [... към тематичен комплекс Организация на Обединени Нации]

3. Световните конференции на 90-те години като пример за Global Governance [... още]

4.Agenda 21 като показателен пример за Global Governance [... още]

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.