Основен курс 1
Нагоре Основен курс 1 Съдържание Преглед

 

Основен курс 2
Основен курс 3
Основен курс 4
Основен курс 5


 

Методи

Преглед на основните курсове

Основен курс 1: Въведение

Основен курс 2: Дидактически принципи на политическото образование

Основен курс 3: Основни методи при урока по политика

Основен курс 4: Активиращи методи при урока по политика

Основен курс 5: Демокрация в училище


Основен курс 1: Въведение


Политическото образование има задачата, да даде научно обосновани отговори на въпросите "какво", "за какво", "защо" и "как" в рамките на предмета по политика:

bullet

Какво трябва да се учи: Подбор на темите и тяхното структуриране

bullet

Защо и за какво трябва да се учи: Педагогически аспекти и тяхната обосновка

bullet

Как трябва да се учи: Методи, медии, място за учене, ситуация на учене

Настоящият тематичен комплекс е посветен преди всичко на въпроса "как", като са представени важни методи за провеждане на урока по политика. На друго място, в рамките на Тематичен комплекс Политическо образование, ще намерите повече информация по другите два ключови въпроса, относно задачите и целите на политическото образование."Tools" (инструменти) за провеждане на урока по политика

Като "Tools" Волфган Зандер определя инструменти за планиране, реализиране и преценяване на условията и обстановката за учене. Той различава четири вида "Tools", които са представени накратко като начало. В понататъшни текстове съответно те са разгледани по-задълбочено.

Дидактически принципи: Те са от помощ при подбора и структурирането на това, което се разглежда по време на часовете или семинарите. По този начин те подпомагат усвояването на комплексната и трудно разбираема материя, каквато е политиката. Това им придава решаващо значение при планирането и провеждането на урока по политика. С важни дидактически принципи се занимава Основен курс 2.

Методи: Те представляват непосредственият инструмент на учащия в час и по време на семинар. Откриват пътищата на ученето, "като дефинират стъпки, начин на провеждане и правила при работа със съответния предмет." За основни методи като доклад, анализ на текст и разговор в час става дума в Основен курс 3, Основен курс 4 представя активиращи методи като например групов пъзел, дебати, игра на роли, планова игра и проект.

Медии: При медиите става дума за инструменти, "които се избират, предвиждат и използват като средство на работа и представляват информационен носител в дидактическата работа". Трябва да се има предвид това, че при тези помощни средства в повечето случаи става дума за медии, "в които се реализира самата политическата дискусия" (като вестници, телевизионни предавания, специализирана литература или интернет страници).

Освен това медиите, и най-вече дигиталните медии, разкриват огромни възможности за създаването на учебни продукти (като например изложби, снимкови и текстови, уеб-страници, дигитални видеоматериали). В урока по политика именно на медиите се отрежда голямо значение по ред причини. В тази връзка трябва да се имат предвид и дискусиите относно ключовите класификации (като умението за професионално търсене в интернет и медийната компетентност, както и тяхното значение за урока по политика.

Оценяване: Като четвърти инструмент Волфганг Зандер въвежда "критерии за наблюдение, анализ и оценка на учебните процеси". След като дълго време тази сфера беше пренебрегвана, вече и политическото образование става достъпно за процесите на оценяване. Спорно е обаче по какъв начин могат да бъдат (и трябва ли да бъдат) подлагани на оценка висшите цели на урока по политика ("зрелият, активен гражданин").

[Всички цитати са от: Волфганг Зандер, Теория на политическото образование: История - дидактически концепции - актуални тенденции и проблеми; в: Наръчник на политическото образование, Поредица на Федералната централа по политческо образование, брой 476, Бон 2005, стр. 28-30]


 

... Към Основен курс 2: Дидактически принципи на политическото образование

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.