Основен курс 3
Нагоре Основен курс 2 Основен курс 3 Основен курс 4 Основен курс 5

 

Доклад
Разговор
Анализ на текст


 

Методи

Основен курс 3: Основни методи по време на урока по политика

Освен дидактическите принципи  (Основен курс 2), методите също спадат към най-важните инструменти в урока по политика. Те са в центъра на този тематичен комплекс, който е допълнение на Тематичен комплекс Политическо образование. Ако там става дума за задачите и целите на политическото образование, тук се представят практическите инструменти, с които се преподава политика.

Дефиниция: Методите представляват подходи, които създават възможности за учащите и преподаващите, по такъв начин да се занимават с дадена тематика, че за тях да е възможно придобиването на нови знания, убеждения и компетенции.

Всички методи имат силни и слаби страни. За някои хора определен метод е особено подходящ, за други не. Съществуват различни начини на учене, и тук това е решаващото. Затова в училище и по време на семинари задължително трябва да се прилагат различни методи.

Най-важното: смяната на методите

Гюнтер Гугел посочва четири основни причини за прилагането на разнообразни методи, като изхожда от семинари, но и прави връзка с урока по политика в училище:

bullet

"Ученето е успешно преди всичко тогава, когато се сменят фази на концентрация и почивка. Прилагането на различни методи може в случая да е от особена полза.

bullet

Не всички участници подхождат по един и същи начин към дадена тема. Разнообразието от методи тук може да се съобрази с различни начини на учене.

bullet

Монотонността и липсата на разнообразие по отношение на формите (например ако постоянно се говори) са изморителни и въздействат демотивиращо. Смяната на методите в случая може да предизвика нови импулси.

bullet

Не само водещите семинара, но и самите участници носят отговорност за резултата от него. Само прилагането на разнообразни методи създава възможност за активния интерес на участниците."

[от: Гюнтер Гугел, Практика на политическата образователна работа. Методи и помощ при работата, Институт за мирна педагогика Тюбинген, 4-то издание 1996, стр. 12]

Критерии за подбора на методи

Методите трябва да съответстват на съдържанието, на учебната група и ситуация, както и на учебните цели. Освен това, решаващо е те да са съобразени с учащия, с неговите умения и стила му на работа. По този повод Гюнтер Гугел формулира редица въпроси, които биха били полезни при избора на методи:

bullet

"Дали методите и съдържанието са съобразени с предварителните знания, нагласи и очаквания на участниците?

bullet

Дали при избора на методи се имат предвид специфичните условия на формиране на групата участници и техния състав?

bullet

Дали методите допринасят за пробуждането на желание за учене и неговото поддържане?

bullet

Дали методите поощряват  самостоятелната инициатива и самостоятелно организираните процеси на учене?

bullet

Дали методите позволяват самостоятелна преценка и самостоятелни действия?

bullet

Дали методите благоприятстват за оформянето на широк поглед върху нещата при разглеждането на въпроси и проблеми?

bullet

Насочени ли са методите към диалог и обмяна на мнения?

bullet

Съобразени ли са методите с това, че ученето трябва да се случва с 'главата, сърцето и ръцете'?

bullet

Методите позволяват ли преживявания от проявяването на лична компетентност?

bullet

Съвместими ли са методите с откритостта на учебните процеси?

bullet

Допринасят ли методите за това, да развиват методична компетентност у участниците?"

[от: Гюнтер Гугел, Практика на политическата образователна работа. Методи и помощ при работата, Институт за мирна педагогика Тюбинген, 4-то издание 1996, стр. 13]

Комуникация

Основна предпоставка за успешните процеси на преподаване и учене е успешната комуникация. Този изключително важен аспект, правилата на комуникация, влиянието на езика на тялото и т.н. разглеждаме на друго място, или в рамките на тематичен комплекс Мирна педагогика, защото успешната комуникация е и ключ към конструктивното уреждане на конфликти, един от акцентите на този тематичен комплекс (... към тематичен комплекс Мирна педагогика).

Основни и активиращи методи

В рамките на този тематичен комплекс не може да бъде представено цялото многообразие от съществуващи методи. Ограничаваме се върху особено важни, съответно често прилагани методи и начини на работа. Настоящият основен курс е посветен на основните методи. Под това разбираме начините на работа, които практически се използват по време на всеки семинар или учебен час:

bullet

Доклад (Доклад на учителя, визуализиране)

bullet

Разговор в час

bullet Анализ на текст

В следващия Основен курс 4 става дума за активиращи методи, които са изключително подходящи за урока по политика, защото освен знания предоставят и умения за действие, които съответстват на висшите цели на урока по политика.
 

... към Основен курс 4: Активиращи методи на урока по политика

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.