Основен курс 4
Нагоре Основен курс 2 Основен курс 3 Основен курс 4 Основен курс 5

 

Дебат
Групов пъзел
Планова игра
Проект
Бецавта


 

Методи

Основен курс 4: Активиращи методи на урока по политика

Важен критерий при подбора на методи представлява въпросът, до каква степен те допринасят за постигането на целите на политическото образование, както е показано в таблицата. 


Цели на политическото образование

Политическото образование предоставя основни знания за политика и прави опит да събуди интереса към нея. Това представлява условието за по-претенциозните, по-висши цели, преди всичко за способността за самостоятелен анализ и формиране на лична преценка. Част от задачите на политическото образование е и неговата спомагателна роля при придобиването на компетенции, от които се нуждае активния гражданин на демократичното общество, както и тяхното практическо използване (дискутиране, ползване на медии, изразяване на мнение и др.).
 


демократичната компетентност се придобива ...

Тук се имат предвид специалните, активиращи методи, за които става дума в този основен курс. Те способстват за постигането на  по-претенциозните, по-висши цели на политическото образование. Те не само предоставят знания (при това по изключително ефективен начин), не само позволяват разбирането за нещата в тяхната комплексност, но служат и да спомагат за конкретната проява на вече споменатите демократични компетенции.
 ... но само като симулация

Задължително обаче трябва да се отбележи, че тези компетенции в рамките на представените тук методи винаги могат да бъдат придобивани в по-голяма или по-малка степен по "изкуствен начин". Този, който защитава определена позиция по време на про-контра-дебат в класната стая или семинарната зала, прави това в един много специфичен, ограничен контекст. Само методът на проекта може да спомогне за намаляването на дистанцията с "действителния живот", докато плановите игри и играта на роли винаги остават по своя характер симулации. Затова е важно, демокрацията в училище да бъде усвоявана не само с помощта на различни методи, но и да бъде упражнявана на практика. С това измерение се занимава Основен курс 5.
 Проблеми

Трябва да се подчертае, че ориентираните спрямо действието методи, част от които са представени в рамките на този основен курс, без съмнение имат редица предимства. Все пак, на тези предимства са противопоставени и проблеми. Като цяло се приема, че използването на тези методи изисква от страна на учителя или ръководителя на семинара сериозна ангажираност, защото е нужна доста работа за подготовка. Освен това е необходима и смелост, защото всяка планова игра, всеки дебат, може и да се провали. Друг проблем представляват рамковите условия и дадености (например учебния план). Често е трудно проектите, ролевите игри и др. да бъдат съчетани с тези дадености. Накрая трябва да се обърне внимание на това, че представените тук методи изискват да се вложи много време.На понататъшни страници са представени следните методи:

bullet

Дебатиране: Мирното решаване на конфликти чрез обмяната на аргументи представлява същността на демокрацията. Това може да се придобива по време на дебатиране ...

bullet

Групов пъзел: Груповият пъзел е една особено подходяща форма на групова работа, при която учащият се превръща в преподаващ ...

bullet

Планова игра и игра на роли: Симулационните игри биха могли да бъдат особено ефективно средство за придобиването на трайни познания. Като допълнение се придобиват и демократични компетенции ...

bullet

Проект: Проектният метод намалява дистанцията на училището с "действителния живот". Учениците се учат да планират самостоятелно и да се сдобиват с компетенции за действие ...

bullet

Бецавта: Този метод, разработен в Израел, избира за основа един съвсем друг, много интересен аспект на "ученето на демокрацията" ...

... към Основен курс 5:
Демокрация в училище

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.