Основен курс 5
Нагоре Основен курс 2 Основен курс 3 Основен курс 4 Основен курс 5

 

Служба по чистота
Съвместна работа
Класен съвет


 

Методи

Основен курс 5: Демокрация в училище


Политическото образование като училищен принцип

Докато с дидактическите принципи  (Основен курс 2) и методи (Основен курс 3, Основен курс 4) представихме необходимите "инструменти" за урока по политика, в този раздел се посочват примери за това, как демокрацията в училище не само може се "преподава", но и действително може да се придобие. Образованието за демократично гражданство остава безсмислено, ако това практическо измерение се подценява.

"Самата училищна култура и културата на учене трябва да предразполагат "ученето на демокрация", като чрез самостоятелен опит и самостоятелни действия в училище учениците упражняват на практика политиката и демокрацията, преживяват и развиват разбиране за това, за да могат чрез този първи опит, който придобиват в досега си с демокрацията, да развият политическа зрялост и демократични компетенции. Усвояването на демокрацията не може да се осъществява единствено по време на учебния час, чрез информацията, анализа, просвещението и устната аргументация. Политическото образование е не само учебен час и учебен принцип, но и винаги остава училищен принцип."

[от: Петер Хенкенборг, Политическото образование като училищен принцип: Ученето на демокрацията в училищното ежедневие; в: Волфганг Зандер (изд.),, Наръчник за политическо образование, Федерална централа за политическо образование, поредица брой 476, Бон 2005, стр. 265-266]
 


Пропаст между намерения и действителност

Въпреки, че значението на практикуването на демокрация в училище за целите на политическото образование е безспорно (виж Основен курс 4), не може да не се обърне внимание на това, че именно тук се забелязват най-големите дефицити:

"Противоречието между намерение и действителност при ученето на демокрация в училищното ежедневие се отнася особено за идеята за участието. Опитът от участието е основно условие за учене на демокрация чрез ментално преживяване, възприемане, одобрение. В училищното ежедневие обаче съществува ограничаване на възможностите за участие, най-вече в самия учебен час и самото училище."

[от: Петер Хенкенборг, Политическото образование като училищен принцип: Ученето на демокрацията в училищното ежедневие; в: Волфганг Зандер (изд.),, Наръчник за политическо образование, Федерална централа за политическо образование, поредица брой 476, Бон 2005, стр. 272]


Критика:
Училището като пространство, лишено от демокрация

Постоянно се поражда критика спрямо недостатъчните възможности за участие и другите дефицити: "Някои критици на нашата образователна система считат училищата ни за лишено от демокрация пространство, и дори виждат в това причините за пасивността и гражданската плахост на повечето от съвременниците ни.

В училище в повечето случаи се преподава авторитарно, под формата на доклад, като по този начин се възпрепятстват възможностите за възникване на разговор. Постоянно се оценява и цензурира, като с бележките се упражнява натиск върху учениците. В духа на тази критика училището е по-скоро институция на социал-дарвинисткото конкурентно общество, отколкото място за усвояване на лична и морална сила и демократична форма на живот."

Необходим е друг поглед върху нещата и разкрепостяване на училището ...

На фона на критиката настоящият текст посочва два начина, по които и училището може да се превърне в демократично пространство:

"От една страна трябва да се осъзнае, че училището е не само 'учебно заведение', но и само по себе си е социално образувание, едно малко общество, едно място за живот на деца и възрастни, на което се срещат почти всички проблеми, които ги има в политическата и социална реалност.

Училището да бъде разбрано като 'полис', в който се приема и създава социалната действителност, както и се възпитават граждански добродетели - това е първата възможност на тези, които възприемат сериозно демокрацията и гражданската етика в училище.

И от друга страна съществува възможността за създаване на мост, който училищата могат да построят преодолявайки своята недостъпност и обръщайки се към действителността на обществото, като се заловят с учебни и информационни проекти за оказване на социална помощ, да поемат задачи в рамките на местни инициативи и изследвания, с които съвсем съзнателно да прекрачват пространството на учене, ограничено в училището и да съчетават сериозността на политическото участие и обществените последици на наученото в училище."

[и двата цитата от: Андреас Флитнер, Децата трябва да мислят - учителите трябва да зачитат това. Какво може да направи училището за демократичното мислене и действие?; в: Парламентът 27/2004, стр. 16]

Основателни причини за усвояването на демокрацията в училище ...

"Zivilcourage или 'гражданската смелост' представляват един от най-важните елементи на живата демокрация. Свободно избрани парламенти и законни правителства, независими съдилища, свобода на словото и други демократични структури, всичко това е само половината от демокрацията.

Останалата половина представляват формите на живот и общуване: това, да има необходимия брой граждани, които чрез демократичното си участие да съхраняват и поддържат обществото; това, правата на човека да бъдат гарантирани за всеки един човек.

Демокрацията като такава може да бъде в сила само там, където не царят отношения на заплаха и принуда, а където има достатъчно граждани, които се чувстват отговорни за законността, справедливостта и правото на глас; това означава включително и да положат усилия да осъществят всичко това там, където то не се разбира от само себе си, и където би било по-удобно да извърнем поглед настрани и да си премълчим, и където за смелите могат да се породят и опасности."

[от: Андреас Флитнер, Децата трябва да мислят - учителите трябва да зачитат това. Какво може да направи училището за демократичното мислене и действие?; в: Парламентът 27/2004, стр. 16]


Примери от практиката

На понататъшни страници в рамките на този раздел са представени примери от практиката от училище "Helene Lange" във Вийсбаден, Германия, които междувременно се радват на международно признание с необичайния си характер. Тези примери се отнасят до вътрешното пространство на училището. Те бяха избрани, защото тяхното прилагане и изпробване е относително лесно, и защото "Демокрацията в училище" трябва да започне в самото училище. Но тя не трябва да се ограничава само там, а трябва постоянно да бъде обогатявана чрез разкрепостяването на училището, както и чрез инициативи на различни нива (локално-глобално).

bullet Поемане на отговорност: Учениците подреждат и чистят сами своето училище ...
 
bullet Съвместна работа: Ученици поемат постове ...
 
bullet Участие: Ученици решават проблеми в класния съвет ...

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.