Курс 2
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Fairtrade
Инициативи
Селско стопанство
Консумация
Туризъм
Слънчева енергия


 

Уст. развитие

Курс 2: Какво трябва да правя за устойчивото развитие?

"Но какво всъщност мога да направя!", така често звучи пасивната реакция спрямо глобални проблеми като изменението на климата или бедността. "Всъщност ти би могъл да направиш много!", това е отговорът на концепцията на устойчивото развитие, "Ти трябва дори да направиш нещо, ако ме възприемаш сериозно." Защото устойчиво развитие, както често се твърди, не включва само нивата от глобалното до локалното, устойчивото развитие включва и индивидуалното ниво: Без усилията на всеки един човек не е възможно да се предизвика промяна в посока устойчиво развитие.

"Бъдещето е времето, в което ти съжаляваш, че не си свършил това, което можеш да направиш днес."
[Леон Толстой]

Много са факторите, които определят нашето поведение и отношение спрямо устойчивото развитие. В рамките на този курс 2 ще разгледаме някои от тях малко по-подробно. В Курс 3 представяме най-успешното до момента практическо прилагане на идеята за устойчиво развитие, Локалната Agenda 21. Тя представлява една много добра основа за поведение, съобразено с устойчивото развитие. Всеки би могъл да инициира подобен процес или би могъл да участва при вече съществуваща програма или проект.

Някои от посочените в таблицата възможности на действие се обясняват от само себе си. Естествено, по-добре както за самите нас, така и за природата е, когато се придвижваме с колело, а не с кола. Все пак си струва един по-сериозен поглед, въпреки, че някои неща са съвсем ясни. Това се отнася например за пестенето на енергия, както показва настоящия пример.

Увеличеното потребление на ток между най-добрия ("добрата" тенджера с капака) и най-лошия вариант ("лошата" тенджера без капак) възлиза на 350 процента! А това е един от многото малки примери. Разумното поведение в ежедневието би могло да спести голямо количество ток. Може да се помисли например за енергоспестяващи лампи, за изключването на ненужната светлина, за разумното отопление. Настоящият пример от Германия онагледява невероятните измерения на нещата:

"Stand-by-възможности за включване на все повече електрически уреди създават удобство; досадното ставане за включване или изключване на телевизора отпада. Това потребление на ток без да бъде ползван поглъща ежегодно 20,5 милиарда киловата ток. За сравнение: Градът Берлин потребява в течение на една година 14 милиарда киловат-часа."

[от: Сабине Ференшилд/Томас Накс-Шопенхорст, Световен курс. Глобални последици за една "утрешна Германия", Misereor Basel 1998, стр. 14]

"Средни скорости, които целят едно спокойно общество, по-кратки разстояния, които подсилват регионалните икономики, интелигентни услуги, които заместват стоки за еднократно ползване, и селективно потребление, което се задоволява с по-малко количество стоки, това са белезите за промяната към едно функциониращо бъдещо общество."
[от: Волфганг Закс, Бъдещето след нас. Глобалният конфликт за справедливост и екология, Франкфурт/Майн, 2-ро издание, 2003, стр. 97]

Други текстове в рамките на Курс 2

bullet

Fairtrade: Съществува един белег за търгуваните по лоялен начин продукти. Тези, които купуват тези продукти не получават само добро качество, но и съществува гаранцията, че произвеждащите ги не са били експлоатирани ... [... още]
 

bullet

Информиране, съвместна работа, подпомагане на инициативи: В световен мащаб съществуват организации и инициативи, които се застъпват за устойчиво развитие. Естествено ние не сме в състояние да представим всички, но ще посочим някои примери ... [... още]
 

bullet

Устойчиво селско стопанство: Все повече хора, занимаващи се със селско стопанство по света, преминават към био-производство. Именно от хранителните продукти зависи много по отношение на пътя към световното общество на бъдещето ... [... още]
 

bullet

Устойчиво потребление: Цялостната промяна на консуматорското поведение спада към най-важните изисквания по пътя към устойчив начин на живот. Става дума за едно особено голямо и трудно предизвикателство ... [... още]
 

bullet

Устойчив туризъм: Растящият бранш туризъм се развива понастоящем във всички други посоки, само не и в посока устойчиво развитие. Проблематични тенденции като пътувания до отдалечени дестинации със самолет, All-inclusive-пътувания (всичко включено в цената) и круизи, бележат за съжаление най-голям растеж. ... [... още]
 

bullet

Идеята за соларната епоха: Едно от най-важните изисквания по пътя към устойчиво развитие, е ползването на възстановима енергия. Тръгва се по пътя на прехода към слънчева енергия, към един нов модел на благоденствие ... [... още]

 

Координати на новия модел на благоденствие

"По-бавно, по-малко, по-добре, по-красиво"

[Ханс Глаубер, www.ecoistituto.it]

"Икономиката на добрия живот се състои от една природосъобразна комбинация от премерена консумация и нематериални блага."

[Тези от Тоблах 1997]

... към Курс 3: Как функционира Локалната Agenda 21?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.