Селско стопанство
Нагоре Fairtrade Инициативи Селско стопанство Консумация Туризъм Слънчева енергия

 


 

Уст. развитие 

"Устойчивото селско стопанство е екологично издържано, икономически стабилно, социално отговорно, щадящо ресурсите и е основата за бъдещите поколения." [P. Allen]


Какво трябва да правя за устойчиво развитие? - Пример:

Устойчиво селско стопанство

Естествено, селскостопанските производители играят решаващата роля в налагането на устойчивите методи в тази сфера, но всички ние също може да реализираме собствения ни принос,
 
bullet

като предпочитаме продукти, които произхождат от устойчиви земеделски райони;
 

bullet

като предпочитаме регионални продукти, които не са били транспортирани продължително време;
 

bullet

като се стараем, в собственото ни "стопанство", например в градината,
 

bullet

да използваме за компост отпадъци, които са годни за това;

bullet

да торим съвсем малко или изобщо да не торим;

bullet

да не използваме пестициди (средства за борба с вредителите) и хербициди (средства за борба с плевелите);

bullet

да предпочитаме местни растения в нашата градина.


Образец за устойчиво селско стопанство

Настоящият текст посочва четири принципа на устойчивото развитие, за да изведе от тях едно ново схващане за устойчивото развитие и характерната за него аграрна политика. Устойчивото развитие се изразява в това, че

"1. възстановимите ресурси могат да бъдат използвани само в съответствие с тяхната степен на регенерираност;

2. крайните източници на суровини да бъдат антропогенно използвани, само ако те са възстановими по отношение на съдържанието и функцията им от други възстановими суровинни носители и същевременно се гарантира по-висока продуктивност;

3. натоварването на околната среда не надхвърля естествения природен капацитет на основните природни елементи въздух, почви и води, съответно на способността им за възстановяване;

4. еквивалентност във времето между момента на добива и момента на интервенцията от една страна и естествените периоди от време и протичането на процесите от друга страна.

Тази приоритетно много силна ориентираност спрямо екологичното измерение на концепцията на устойчивото развитие е обусловена в исторически план от това, че още от началото дискусията за устойчивото развитие е тясно свързана с въпросите на екологичната модернизация и една ориентирана към иновациите в областта политика на околната среда.

"Устойчиво селско стопанство ...

bullet

... работи с методи и начини на работа, които увеличават продуктивността на почвите и в същото време намаляват вредното влияние върху почвите, водите, въздуха, многообразието на видовете, както и здравето на селските стопани и потребителите;

bullet

... отделя централно място на методи и начини на работа, които съхраняват ресурсите;

bullet

... има за цел използването на възможно най-малко не-възстановими и произведени на основата на природен газ производствени мощности и премахването им в дългосрочен план. Те се заместват от мощности, работещи с възстановима енергия;

bullet

... употребява методи и начини на работа, които са съобразени със съответните местни условия;

bullet

... включва в процеса селскостопанските производители с техните знания, умения, опит; залага на участието на всеки."

[от: Германски Бундестаг (Изд.), Заключителен доклад на комисията за проучване на общественото мнение  "Глобализация на световната икономика", стр. 338, Online-версия

Въпреки това обаче, не трябва да се поражда заблуждението, че тук по един и същи начин трябва да бъдат третирани икономическите и социални функции. Посочените преди малко фактори изискват спазването на определени "правила на играта" по отношение на справедливостта на разпределение на материалните и нематериални ресурси между отделните поколения и в рамките на поколенията. В крайна сметка особено икономическият компонент се нуждае от повишено внимание, защото от особено значение за устойчивото развитие е икономическите интереси да бъдат преценявани и регулирани в съответствие с целите. Реализираните в днешно време краткосрочни печалби в огромни размери с цената на екологичната деградация или социалната експлоатация не могат да продължават да бъдат толерирани в една подчинена на устойчивото развитие икономическа система.

Проектирането на тези принципи върху аграрната политика води до извода, че аграрната политика трябва да бъде такава, че да създава условия за едно селско стопанство, което

1. се характеризира в икономическо отношение с предприемачески действия, справя се до голяма степен без субвенции и е конкурентноспособно. Заетите в аграрното стопанство изработват средствата си за живот не само чрез произвеждането на здравословни храни и чрез техните отчасти регионално обусловени директни продажби и преработка, но и по смисъла на едно мултифункционално селско стопанство и чрез включването на други източници на средства в туристическия сектор, чрез производството на възстановими суровини или чрез добиването на енергия от биомаса. Освен това се разкриват и други възможности за финансови облаги, например чрез оказваната държавна помощ за услуги, свързани с поддържането на природния баланс и на ландшафтите;

2. в екологичен план разполага по такъв начин с естествените ресурси почви, въздух и вода, че те са защитени от дългосрочно негативно влияние. Това конкретно означава, че торове и други средства за защита от паразити се употребяват толкова пестеливо, че граничните некултивирани райони и водни площи остават незасегнати. Формата на стопанисване трябва да запазва освен това многообразен по видове културен ландшафт, при което се съхранява генетичния потенциал на стари сортове на културни растения и видове селскостопански животни;

3. гарантира в социалната сфера сигурни работни места в селските райони (...);

4. гарантира по отношение на етичните въпроси защитата на животните и това, че животните за ползване се третират по хуманен начин, както при тяхното размножаване, така и при тяхното отглеждане, и не се подлагат на ненужни мъчения;

5. превръща защитата на потребителя в един нов политически модел. Постигнатият в селското стопанство след Втората Световна война исторически компромис в една фордистка (от името на индустриалеца Хенри Форд,) система на производство, за постигането на сигурност по отношение на приходите да се реагира с наличието на  готовност за необходимото задоволяване с хранителни продукти на нуждите на градските индустриални райони и заетите в индустриалното производство, се оказа неустойчив в тази си простота. Заедно със структурните промени и този компромис се изложи на опасност. Растящият скептицизъм по отношение на продължителните субвенции за определени продукти, независимо от тяхното качество и вторични влияния, предизвикани от тяхното производство, върви успоредно с оформянето на нови социални кръгове, които поставят други, по-високи изисквания по отношение на качеството на хранителните продукти.

Търсят се здравословни, хранителни и произведени с оглед на защитата на животните хранителни продукти. Претенциите на потребителите относно произхода на продуктите, отправяни до административните органи и произвеждащите и търгуващи с хранителни продукти предприемачи, множеството задължения на производителите по отношение на обозначаването на тези продукти, способстват за превръщането на съществуващата култура на недоверие в обратното, култура на доверие. Но изисквания се поставят и пред по-зрелия, разумен потребител, който подпомага аграрната политика чрез покупателното си поведение и може да прекъсне омагьосания кръг на преобладаващата конкуренция по отношение на цените в търговията на дребно."

[от: Холгер Майер/Вилфлфрийд Гаум, 10 години след Рио Колко устойчива е аграрната политика?; в: Политика и съвремие 31-32/2002, стр. 28-29, Online-версия]


Биодинамично отглеждане на селскостопански култури

Все повече селскостопански производители по света отглеждат своите продукти "биодинамично" или "органично". Какво означава това? На първо място, че се прилагат техники, които не изискват ползването на химически и генетични вещества и технологии от агроиндустрията, а се основават на екологични познания.

Без вредни странични влияния, в същото време с възможност за повишени добиви, контрол над вредителите и почва, която се запазва плодородна. Положителна роля играе факта, че на много места се отхвърля отглеждането на големи монокултури (виж снимката), което явление възникна в духа на колонизацията.

"Засаждат се множество култури, на принципа на смяната, така, че насекоми, привлечени от един сорт да изчезват при засаждането на друг. Тези производители знаят, че не е разумно вредителите да бъдат унищожавани напълно, защото това не би било добре и за техните преследвачи, които искат да поддържат една равновесна и здрава екосистема. Вместо с торове тези селскостопански производители торят своите полета с животинска тор и растителни отпадъци, като по този начин връщат на почвата органичната материя, която отново попада в биологичния кръговрат."

[от: Фритьов Капра, Скрити взаимовръзки. Да мислим и действаме в мрежа - в икономиката, политиката, науката и обществото, Берн 2002, стр. 248]


Биодинамичното отглеждане на култури е устойчиво, защото е в съзвучие с екологичните принципи. То е съобразено с цялостната комплексна екосистема, в която и от която живее, и се вписва в естествените цикли. Този комплексен подход е задължителен за всеки, който има претенциите за устойчиво стопанство.

"Био-производителите знаят, че плодородната земя е живата земя, която съдържа във всеки кубически сантиметър милиарди живи организми - една комплексна екосистема, в която веществата, които са важни за живота, се придвижват в цикли от растенията до животните, торовете, земните бактерии и обратно към растенията. Слънчевата енергия е естествената енергия, която задвижва тези цикли."

[
от: Фритьов Капра, Скрити взаимовръзки. Да мислим и действаме в мрежа - в икономиката, политиката, науката и обществото, Берн 2002, стр. 248-249]

Като водещ мотив на устойчивото селско стопанство може да се формулира следното:
Да се учим от природата, вместо да искаме да властваме над нея и да я манипулираме!

Често се изразява упрека, че с един устойчив начин на производство не се покрива растящата потребност от хранителни продукти на бързо растящото световно население. Според опита и изследванията на последните години този упрек може да бъде оборен. Фритьов Капра обобщава някои интересни резултати от международна конференция за устойчиво селско стопанство, която се проведе през 1999 година в италианския град Беладжио:

В Беладжио учените докладваха, че редица големи експериментални проекти по цял свят, при които се прилагат агро-екологични техники - смяна на културите, 'Intercropping' (отглеждане на следващи растителни видове), използването на животински и растителни торове, терасовидното отглеждане на култури, водното отглеждане на култури и др. - са довели до впечатляващи резултати, в по-голямата си част в райони с малко ресурси, които са били считани за негодни за добив на огромна, образуваща излишъци реколта.

Например агро-екологични проекти, в които са участвали около 730 000 селски домакинства в Африка са довели до увеличаване на добивите между 50 и 100 процента, докато производствените разходи са намалели и по този начин драстично са се увеличили доходите за семействата на производителите, занимаващи се с биодинамично селско стопанство - почти до десет пъти. Непрекъснато се появяват доказателства за това, че този начин на стопанисване не само увеличава продукцията и предлага разнообразни  екологични предимства, но се отразява добре на производителите."

[
от: Фритьов Капра, Скрити взаимовръзки. Да мислим и действаме в мрежа - в икономиката, политиката, науката и обществото, Берн 2002, стр. 250]

Целият доклад може да се намери на различни места в интернет под формата на pdf-файл [750 kb], както например на следния адрес: http://www.rodaleinstitute.org/international/conference/bellagio.pdf

"Ако купуваме лоялно търгувани стоки, осъществяваме нашата отговорност, ако купуваме хранителни продукти от биологично стопанство, предпазваме не само самите нас, но и нашата природа, ако залагаме на местното регионално качество в кошницата ни, допринасяме за по-малко замърсяване от транспорта, осигуряваме работни места и подсилваме икономическата сила на селските региони."
[от: околна среда & образование 03/2004, стр. 9]

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.