Курс 3
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 


 

Уст. развитиеКурс 3: Как функционира локалната програма "Agenda 21"?

По време на конференцията в Рио, световната конференция по проблемите на околната среда и развитието (1992), беше създадена програмата "Agenda 21". Това е една глобална програма за действие за устойчиво развитие, в която са включени всички нива: От "Глобалната Agenda 21" до безбройните проекти навсякъде по света в рамките на "Локалната Agenda 21".

В този раздел представяме програмата с нейните основни характеристики. Акцентът се поставя обаче върху въпроса, как изглежда локалната Agenda 21 и какви успешни инициативи съществуват.


Да мислим глобално - да действаме локално

"Не много документи са така прочути. Agenda 21 ... успя да постигне това, което други документи могат само да си пожелаят. Вместо в архива тя се носеше от ръце на ръце, стигна до главите на много хора и се отрази на много места върху действията.

С нея се отправи и призив до всички градове и общини по света, да сложат началото на диалог с гражданите и да разработят съвместно подходящи стратегии за развитие, съобразени с бъдещето.

Водещата идея зад всичко това: Устойчивото развитие трябва да се състои там, където живеят хората, където те пазаруват, където се създават работни места, основават се училища и се планират строителни дейности; или в градовете и общините. И по този начин се роди идеята и мисията за една местна Agenda 21."

[от: Федерално министерство по околната среда, опазването на природата и сядрената игурност (Изд.), Локална Agenda 21 и устойчиво развитие в германските общини. 10 години след Рио: Равносметка и перспективи, Берлин 2002, стр. 24]Пътят е целта

Не съществува идеален вариант на работеща локална Agenda-21 в смисъла на една готова концепция, която би могла да се приложи. Всеки град, всяка община са различни и трябва да намерят собствения си път в един широк процес на дискусия.Въпреки това могат да се откроят някои основни елементи и начини на действие. Като типични идеални белези на процеса на създаване на локална програма 21 могат да се посочат:
 
bulletучастие в местната администрация;
bulletучастие на населението, особено на жените и младежите, на неправителствените организации и икономиката;
bulletдългосрочен процес на планиране и дискусия, който има за цел постигането на един интегративен подход, което означава, че се имат предвид екологични, икономически и социални аспекти;
bulletцелта е постигането на програма на действие, с която да са съгласни всички участници (консенсус) и която да е ориентирана спрямо идеята за устойчиво развитие;
bulletстава дума за динамичен процес на придобиване на нови знания и информация за всички участници;
bulletизразява се едно ново разбиране за политиката (кооперираност и консенсус);
bulletпостигането на целта трябва постоянно да бъде контролирано с помощта на възможно най-ясни индикатори.

Един такъв процес не означава просто продължаването на местната политика по проблемите на околната среда с други средства. Успехът е другаде, както посочва следното мнение:

"Основните различия се определят от методите, които са в дългосрочен план, и интегративността, или обхващането на всички политически сфери. Естествено, в случая могат да съществуват елементи на досегашната политика на локално ниво, които да са от значение за устойчивото развитие, без в миналото те да са били подчинени изключително към постигането на тази цел.

Участието на населението е от голямо значение. Гражданите могат да бъдат разглеждани като равноправни договорни партньори в диалога в рамките на общините, което изисква от местната политика и администрация една истинска готовност за диалог и сътрудничество."

[от: Айк фон Рушовски, Локална Agenda 21 в Германия - равносметка; в: Политика и съвремие 31-32/2002, стр. 19, Online-версия]

 

В увода на Agenda 21 се казва:

"Човечеството се намира в решаващ момент от неговото развитие. Днес ние изживяваме едно растящо неравенство между народите и в рамките на самите народи, една все по-голяма бедност, все повече глад, болести и неграмотност, както и едно постоянно увреждане на еко-системите, от които зависи нашето развитие.

Чрез обединение на интересите на околната среда и развитието и тяхното най-строго спазване може да успеем да осъществим задоволяването на основните потребности, повишаването на жизнения стандарт на всички хора, по-голямата защита и по-доброто отношение към еко-системите и едно по-сигурно, по-благоприятно бъдеще за всички.

Това не може да постигне нито една нация сама, това е възможно само ако сме заедно; в едно глобално партньорство, което е насочено към устойчиво развитие."

[Пълният текст на няколко езика ще намерите в Online-материалите на Обединените Нации: AGENDA 21]

 

Глава 28 на Agenda 21 се занимава с ролята на общините:

"Тъй като много от посочените в Agenda 21 проблеми и решения са свързани с работата на местно ниво, участието на общините е решаващ фактор при осъществяването на съдържащите се в програмата цели.

Общините създават, поддържат и управляват икономическата, социална и екологична инфраструктура, осъществяват контрол над осъществяването на плановете, вземат решения относно местната политика по околната среда и местните разпоредби, свързани с околната среда и освен това оказват влияние върху осъществяването на националната и регионална политика по околната среда. Като политическо и административно ниво, което е най-близо до гражданите, общините играят решаваща роля при информирането и мобилизирането на обществеността и изострянето на нейната чувствителност за едно устойчиво, природосъобразно развитие (...).

Всяка общинска администрация трябва да сложи началото на диалог със своите граждани, местни организации и частната икономика и да приеме една 'локална Agenda 21'. Чрез консултации и постигането на консенсус общините биха получили полезни съвети от своите граждани, местни организации, от граждански, общински, икономически и занаятчийски сдружения, като по този начин биха се сдобили с най-необходимата информация за формулирането на най-подходящите стратегии. В процеса на консултация е възможно предизвикването на съзнанието в отделните домакинства по въпросите на устойчивото развитие."

 

Критика спрямо Agenda 21:
Само на хартия?

"Универсалното понятие на 'Sustainable Development' ... обхваща една формула на компромиса между легитимните претенции на страните от Третия свят за повече техническо и инфраструктурно развитие и за повече благосъстояние и претенциите на активните групи, в повечето случаи от Севера, за защита на околната среда за ...защита на видовете и дългосрочно щателно потребление на ресурсите.

Тази конфликтна линия, основаваща се на потреблението на ресурсите и социалното равенство, има едно близко до ума теоретично решение: високо индустриализирания свят трябва драстично да понижи потреблението си на ресурси, което трябва да направи по-късно и наваксващата индустриалното си развитие част от света така, че като цяло да се постигне спад на потреблението на ресурси.

По време на световната конференция в Рио не се сключи обаче договор, който цели бъдещите права над ресурсите да бъдат разделени между всички и да се утвърдят облекчени търговски условия за икономически слабите нации, с Програма 21 е поставена на една нова сцена: залага се на планиране със средствата на договарянето, това означава с доброволния консенсус за едно устойчиво развитие на околната среда, при което се посочват много неудобни истини и се правят много административни и технически управленски предложения, но не съществуват никакви конкретни данни за налагането на ограничения (...).

Правителствените делегации на много от присъстващите страни с готовност подписаха този договор, защото всъщност не се съдържаше нищо, което човек би могъл да оспори. Участващите неправителствени организации бяха доволни, защото за първи път бяха признати и за първи път имаха правото на участие във вземането на решения на подобна конференция (...).

Всеки познавач на международната сцена можеше да предвиди, че подобни международни прокламации на така или иначе слабите Обединени Нации ще останат без последствия."

[от: Хайно Апел, Локална Agenda 21 и участие; в: Извънучилищно образование 2/1999, стр. 137]

Предложение за граждански ангажимент

"Основата за един успешен процес на създаване на благонадеждна програма е широкото и ангажирано участие на възможно най-много актьори от политиката, администрацията, икономиката, профсъюзите, църквите, съюзите, групите в подкрепа на околната среда, както и преди всичко неорганизираните граждани. По този начин програмата 21 представлява интересно предложение за граждански ангажимент. Именно активирането на гражданския ангажимент, на доброволната работа и на участието на гражданите в проекти за градско планиране могат да събудят сериозни импулси в процеса на създаване на локална програма 21."

[от: Клаус Херманс, Локалната Agenda 21. Предизвикателство за общинската политика; в: Политика и съвремие 10-11/2000, стр. 3, Online-версия]

Фази на процеса на създаване на местната програма 21


Настоящата таблица показва четири фази на идеалния процес на създаване на програма 21. Важно да се види е, че процесът не свършва след фазата на оценяването на ситуацията. Става дума за продължаващ процес на учене, търсене, дискусия, при който придобитият опит и познание преминават в следващия цикъл.Какво беше постигнато до момента?

Предоставеният цитат представя ситуацията 10 години след Рио и в навечерието на последвалата конференция в Йоханесбург:

"Сравнено с мащабите, които постави Програмата 21 през 1992 година, равносметката за процесите на създаване на локална програма 21 са по-скоро скромни. Не беше постигната нито една донякъде адекватна цел, не се предизвика революционно разчупване на нагласите, нито мобилизиране на масите. Във всеки случай проекта за действие от глава 28 на Програма 21 не може да се приложи като реалистичен мащаб. По времето на нейното приемане Локалната програма 21 вече не беше теоретична концепция на хартия, за която нямаше опит. Никой не можеше да предвиди, колко много време ще трябва да мине, докато концепцията за устойчивото развитие намери място в обществото.


Като заключение е препоръчително диференцираното разглеждане на ситуацията, което отчита постигнатото до момента, но и в същото време констатира, че има още много работа. Въпреки, че Локалната програма 21 като цяло изостана в голяма степен от очакванията по отношение на диапазон на действие и успехи, движението свързано с програмата намери отзвук в целия свят. До момента все още критиката не е довела до съществени промени. Все още локалния процес на създаване на програма 21 представляват по-скоро "волна програма", отколкото задължение, на много места действителни конфликтни теми (например местните финанси, дългосрочното градско развитие, интеграцията, подкрепата на малцинствата и др.) не се разглеждат в рамките на тази програма.

Да се прехвърли моделът, концепцията на едно устойчиво развитие на местно ниво, съдържа в себе си голям потенциал, който обаче трябва да бъде предизвикан и приложен от отделните общини. Както и преди политиката се ръководи от краткосрочни, секторални програми на действие."

[от: Айк фон Рушковски, Локална Agenda 21 в Германия - равносметка; в: Политика и съвремие 31-32/2002, стр. 24, Online-версия]

Допълнителна информация по темата в интернет

ICLEI означава International Council for Local Environmental Initiatives. Организацията със седалище в Торонто е създадена през 1990 година от местни правителства в главната квартира на ООН в Ню Йорк.

Организацията преследва цели, които са тясно свързани с Локалната програма 21: "Мисията на ICLEI е да създаде и обслужва глобално движение на местните правителства за постигане на измеримо подобрение в глобалната приемственост със специален фокус върху условията на околната среда чрез допълващи се локални действия" (Mission Statement; http://www.iclei.org/about.htm).

Online-материалите на ICLEI предлагат изобилие от примери, доклади и информация за възникването и положението на прилагането на Локалната програма 21 в целия свят. Най-добре информацията може да се намери, като се тръгне от следната страница:
http://www.iclei.org/ICLEI/la21.htm

... към Курс 4: Как може да се запази климата?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.