Курс 4
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Парникови газове
Защита на климата
Климат-политика
Хронология
Гълфстрийм


 

Уст. развитие

"Във всеки случай ще става по-топло. Въпросът е само кога и колко."
[Петер Ушер, Метеоролог към Обединените Нации, 1986]

Курс 4: Как може да се опазва климата?

За съжаление съществуват множество проблеми на околната среда, които са в зависимост един от друг. Изменението на климата е най-значимият от всички проблеми според допитване до експерти, проведено през 2000 година. Затова ще разгледаме промяната на климата като пример.
The Day After Tomorrow това само една ужасяваща фантазия ли е?

В своя филм "The Day After Tomorrow" продуцентът и режисьорът Роланд Емерих разказва историята на един изследовател на климата, който, както и всички останали хора, е изненадан от ужасите на една внезапна промяна на климата. Стига се до сериозни бури, Лос Анжелис е опустошен от торнадо, Ню Йорк потъва под гигантско цунами, а на цялото северно полукълбо настъпва леден период. Промяната на Гълфстрийм във филма пък е причината за внезапното настъпване на ледников период в Европа и САЩ.

Основни понятия

Нашето време е състоянието на атмосферата около нас, която се характеризира с промени в температурата, атмосферното налягане, влажността, вятъра, облачността и валежите в рамките на кратки периоди от време (часове, дни).

Под климат се разбира следното: състояние на времето и честотата на екстремните явления във времето за дълги периоди от време (години, столетия, хилядолетия).

Възможно ли е бъдещето ни да изглежда така?

Като типично холивудска продукция филмът описва събитията естествено силно преувеличени и, от драматургични съображения, с ползване на приспособления за постигане на ефект на забързано движение. Действително обаче, в същността си той представя истината. Ние наистина се движим към климатична катастрофа. По мнението на повечето учени тя няма да настъпи в следващите десетилетия и в никакъв случай няма да изглежда така драстично. Изследователите изхождат от това, че ние ще забавим глобалното затопляне и по този начин ще успеем да предотвратим катастрофите.

Добър пример

При продукцията на филма The Day After Tomorrow се обръща специално внимание на това, да се образува възможно най-малко количество въглероден двуокис. За неизбежните емисии са платени доброволни такси, за да може с тях да се финансират мерки за намаляване на въглеродния двуокис на други места.

Нашият климат се променя


 

В хода на историята на земята климатът постоянно се е променял, отчасти драматично. Имало е смяна на топли и ледникови периоди. В действителност климатът през последните 10 000 години е бил относително стабилен. През това време се е развила човешката цивилизация. През последните около 100 години, или от началото на индустриализацията, глобалната средна температура се е покачила с около 0,6 C, по-бързо отколкото когато и да е било друг път през последните 100 години. Горната таблица на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) онагледява това развитие.

Основната причина за изменението на климата, която вече никой не поставя под съмнение, представлява затоплянето, покачването на глобалната температура на земната повърхност. Това води със себе си и другите наблюдавани промени в глобалната климатична система: планинските глетчери и полярните ледени маси се топят, морското ниво се покачва, подсилва се кръговрата на водата, валежите стават все по-екстремни, а така наречените природни катастрофи стават все по-чести.

От доклад на IPCC (2001)

90-те години на 20 век бяха най-топлото десетилетие, 1998 година - най-топлата година на отминалия век.

Последните анализи на кори от дървета, айсберги, корали или исторически надписи показаха, че затоплянето през последното столетие е най-вероятно най-голямото за отминалите 1000 години.

Глобалното покачване на морското равнище през последното столетие е с около 10-20 см.

Снежната покривка в средни и по-високи райони е намаляла от края на 60-те години на 20 век с около 10%, в същото време на много места са намалели планинските глетчери.

[Източник: www.bmu.de/klimaschutz/doc/2914.php]

Какви последствия има затоплянето на земята?[снимка: Ураганът Лили, Liam Gumley, Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison]


bulletКонтиненталните глетчери и полярните ледове се топят
 
bulletУвеличаване на затоплянето на океанските води и покачване на морското равнище (загуба на пространство, малки острови, екзистенциално застрашени)
 
bulletЗасилва се глобалния кръговрат на водата: в тропическите области се изпарява все повече вода, която се извалява в северните ширини; промяна на модела на валежите.
 
bulletСолеността на Северния Атлантик намалява; Гълфстрийм или "топлият транспорт" към Европа отслабва и може да се стигне до поражения; не са изключени резки промени на климата.
 
bulletЗачестяване на екстремните явления във времето: бури, силни валежи, наводнения, суша
 
bulletУвеличаване на пустинните райони (загуба на територия, хора, които са принудени да напускат местата, на които живеят)
 
bulletПромяна на растителния свят: Могат да бъдат унищожени огромни горски територии. По този начин биха се освободили огромни количества въглероден двуокис, които биха подсилили парниковия ефект (виж долу) и биха довели до едно по-бързо затопляне на земята ("галопиращ парников ефект")
 
bulletВъзможни нарушения на озоновия слой: предполага се, че затоплянето на земята ще доведе със себе си до охлаждане на стратосферата (част от атмосферата на 15-25 км височина), което ускорява отделянето на озон.

Защо се затопля земята? - Парниковият ефект

По-високите температури в един парник се предизвикват от това, че богатата на енергия слънчева светлина влиза вътре без да бъде възпрепятствана, а излъчващата се от почвата топлина не излиза навън. Точно такова е положението и в нашата атмосфера. В нея по същия начин както и в парник, действат инфрачервени абсорбиращи газове, така наречените парникови газове (повече информация за парниковите газове ще намерите на допълнителна страница).

Съдържащите се в атмосферата водни пари и естествени остатъчни газове като въглероден двуокис, диазотен оксид, метан и озон, са причина за това, късите, богати на енергия слънчеви лъчи да падат невъзпрепятствано върху земята, но абсорбират топлинното излъчване от земята, отдавано под формата на дълги лъчи. От една страна парниковите газове емитират тази енергия към вселената, а от друга я излъчват обратно в посока на земната повърхност. По този начин земята се затопля с около 15C средна температура (вместо около 18C), като по този начин е възможен човешкия живот на нашата планета. Това се нарича естествен парников ефект.


 

От началото на индустриализацията в следствие на човешката дейност значително се увеличи концентрацията на естествени парникови газове в атмосферата, преди всичко на въглероден двуокис. Освен това се освобождават и допълнително синтетични, също влияещи върху климата газове, особено халогенирани въглеводороди. По този начин се подсилва парниковия ефект и глобалната средна температура се покачва. В този случай се говори за  антропогенен (предизвикан от човека) парников ефект.

Важно освен това е да се види, че отделно представените проблеми на околната среда са тясно преплетени помежду си и могат взаимно да се подсилват. Така например изсичането на горски масиви води до това, те да не могат да абсорбират повече въглероден двуокис, което подсилва парниковия ефект.

Защо от около 100 години хората предизвикват много повече парникови газове от когато и да е било друг път?

В духа на индустриализацията и на растящото световно население, както и на покачването на потреблението на транспортни средства, се увеличи потребността от енергия. Това доведе до повишено потребление на твърди горива. Освен това се увеличи потребността от хранителни вещества и всичко, което води до повишаване на жизнения стандарт. По този начин се интензивизира селското стопанство и се увеличи превръщането на естествени земни територии в селскостопанска земя. Тази тенденция се запазва и до днес.

Друг пример би могла да бъде връзката между парников ефект и разрушаването на озоновия слой: чрез парниковия ефект се затопля близката до почвата атмосфера. Това предизвиква намаляване на температурата в стратосферата, което ускорява отделянето на озон. Увеличават се ултравиолетовите лъчи. Това е вредно не само за хората, но и води до засилено измиране на морския планктон. По този начин се освобождава допълнително количество въглероден двуокис, което от своя страна подсилва парниковия ефект. Близката до почвата атмосфера продължава да се затопля, което затваря (порочния) кръг.

Как все още може да бъде предотвратена климатична катастрофа?

Концентрацията на парникови газове в атмосферата не трябва да продължава да расте. Това може да бъде постигнато само чрез драстично редуциране на емисиите. Изгарянето на твърди горива (нафта, природен газ, въглища) трябва да бъде драстично намалено чрез:

bulletпонижаване на потреблението на енергия
bulletпромяна на енергоснабдяването в посока на възстановими видове енергия (слънце, вода, вятър, биомаса, земна топлина)

Освен това от атмосферата може да бъде отнеман въглероден двуокис, например чрез залесяване. Трябва да се съхраняват големите горски площи, които поемат подобни газове, това означава, че трябва да бъде спряно изсичането на горите.

Всъщност, според доклада на IPCC от 2001 година относно измененията на климата, дори и при спиране на всички емисии още сега, затоплянето на атмосферата и покачването на морското равнище ще продължат още десетилетия, може би дори столетия.

Други раздели в рамките на Курс 4

bulletПарникови газове: За какви вещества става дума конкретно, от къде идват те и как се разграждат ... [... още]
 
bulletЗащита на климата: От решаващо значение е помощта на всеки един човек за да се противодейства на изменението на климата. Какво трябва да правим, за да запазим климата ... [... още]
 
bulletПолитика по отношение на климата: Какво предприема политиката на глобално, национално и регионално ниво, за да се намалят емисиите от парникови газове ... [... още]
 
bulletХронология: Основните моменти в международната политика по околната среда в хронологичен преглед ... [... още]
 
bulletГълфстрийм: Може ли течението Гълфстрийм, "парното отопление на Европа" да изчезне и да доведе до нов ледников период, както се случва във филма The Day After Tomorrow ... [... още]

 
... към Курс 5: Къкви проблеми възникват по пътя към устойчиво развитие?

[Автор: Дипломиран биолог Мариета Енс, редакция: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.