Уст. развитие

 

Курс 1
Хипер-връзки
Съдържание
Преглед


 

Уст. развитие

"Всяко поколение трябва да решава своите проблеми и да не натоварва следващите поколения с тях - това е основната идея на устойчивото развитие. Това обхваща задължително и глобалната перспектива."

[Герхард Шрьодер, Увод на доклада за техническия напредък 2004 на Федералното правителство: "Перспективи за Германия. Нашата стратегия за устойчиво развитие"]

"Колкото разстоянието ставаше по-голямо, толкова по-малка ставаше тя. Накрая се сви до големината на топче за тенис - най-красивото, което можем да си представим", така описва през 1971 година вида на нашата планета Джеймс Арвин, астронавт от мисията Аполо 15.

Този поглед, отправен от космоса към "Кораба-земя" създава не само чувството за красота, но и преди всичко подсилва усещането ни за ограничеността и взаимната принадлежност на нещата. И двата аспекта - ограничената територия на земята и нейните ресурси, както и това, че тя е част от глобалната система, променливите взаимозависимости между всички части на системата - това са съществени измерения, когато се занимаваме с темата "устойчиво развитие".


Относно понятието за устойчиво развитие


Първоначално понятието устойчиво развитие произхожда от горското стопанство и обозначава стопанисването на горите, при което продукционната сила на гората и съответните добиви на дърво са по такъв начин в съзвучие, че дългосрочно е гарантиран възможно най-висок добив на дърво, като не се нарушава екологичното състояние на почвата и съответното място, на което се намира гората. Така се изсича толкова дървен материал, колкото може да се образува от допълнителните залесителни процеси. Като максима може да се формулира следното: Да се живее от добивите, а не от самия материал! (виж Курс 1)


Дефиниция на комисията "Brundtland"


Този екологичен принцип може да се пренесе върху различни ресурси и екосистеми, дори върху земната атмосфера, като винаги става дума за съобразено с бъдещото отношение към ресурсите. Много обща, но все пак определяща и до днес е формулировката на основния принцип за устойчиво развитие през 1987 от комисията на ООН, под ръководството на бившия норвежки министър-председател Gro Harlem Brundtland: "Да се отговори на потребностите на днешните поколения, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности."

На това определение се позовават всички следващи опити в международната политика по отношение на околната среда, процесът, който започна по време на конференцията в Рио през 1992 година и продължи в последвалите конференции, последната от които в Йоханесбург (виж Хронология).


Разширяване на понятието


Във всеки случай, разбирането за устойчиво развитие претърпя едно силно разширяване по посока на един "магически триъгълник на устойчивото развитие", който обхваща освен екологичното равновесие и точките "икономическа сигурност" и "социална справедливост". В защита на околната среда на различните нива - от местно до глобално - се оформиха социални и икономически цели. По този начин доста пострада чистотата на понятието, което беше повод за тогавашния изпълнителен директор на програмата на ООН за околната среда (UNEP) и бившия германски екологичен министър Klaus Töpfer да се изрази по следния начин: "Когато на някого не хрумва нищо друго, той започва да говори за ,устойчиво развитие'."


Декада на ООН "Образование за устойчиво развитие"


Именно за по-сериозното занимание с тези проблеми, за да се направи абстрактното понятие за "устойчивото развитие" по-ясно и да се преведе в конкретни образователни мерки, Организацията на Обединените Нации обявиха десетилетието 2005-2014 за декада за "Образование за устойчиво развитие". Настоящият тематичен комплекс, който е своеобразен Online-наръчник също е една от мерките в рамките и за подкрепата на тази световна декада.

Това е опит, в центъра на вниманието да се постави същността на устойчивото развитие - проблематиката относно околната среда, за да може изхождайки се оттук да се тематизират многостранните връзки на екологията с икономиката и социалната сфера. Естествено, трябва да се има предвид, че тематиката за околната среда е сама по себе си толкова разностранна, че би могла да бъде скицирана в рамките на един Online-наръчник само бегло. Задължително обаче трябва да се работи с конкретни примери.


Обвързаност с други теми в D@dalos


Много други аспекти на едно "образование за устойчиво развитие" са в центъра на съществуващи Online-наръчници в рамките на D@dalos. Примери за това са тематичните комплекси ...

bullet

... Човешки права и Образци

bullet

... Демокрация

bullet

... Мирно възпитание

bullet

... Глобализация

bullet

... Обединени Нации


Ръководни принципи на UNESCO


Сумата на всички Online-наръчници отговаря в известна степен на тематичните области, така, както са формулирани от UNESCO като lead agency при провеждането на декадата. Така например Германската комисия към UNESCO предложи следните десет теми като годишни теми за декадата:

bullet

Консуматорско поведение и устойчиви икономики

bullet

Културно многообразие

bullet

Здраве и качество на живот

bullet

Снабденост с вода и енергия

bullet

Биосферни резервати като места за учене

bullet

Паметници от световното наследство като места за учене

bullet

Учене на устойчиво развитие в средите на учените

bullet

Участие на гражданите и "good governance"

bullet

Борба с бедността чрез проекти за устойчиво развитие

bullet

Справедливост между поколенията: Права на човека и етична ориентация

[от: Декларация от Хамбург на Германската Комисия към UNESCO към декадата на Обединените Нации "Образование за устойчиво развитие" от 11 юли, 2003; http://www.unesco.de/c_bibliothek/erkl_hv63.htm]
 


"Ако нашият свят трябва да върви в посока устойчиво развитие, всички хора трябва да променят начина си на живот. За да се участва в този процес на търсене - защото това именно означава конкретно устойчивото развитие - е необходима висока степен на социална и политическа компетентност при всеки един отделен човек и готовността и способността, да се участва в сферата, преминаваща границите на тясното лично пространство."

[Мартин К., Работещите в сферата на образованието за възрастни; в:околна среда & образование 3/2004, стр. 5]
 

Постройка на тематичен комплекс "Устойчиво развитие"

bullet

Курс 1 е посветен на въпроса "Какво означава устойчиво развитие?". Става ясно, че това е една много взискателна концепция, защото тя поставя искания за ключови промени в сферите на политиката, обществото и икономиката ... [... още]
 

bullet

Курс 2 дава представа за това, какво и по какъв начин може да направи всеки един отделен човек, за да се сложи началото на цялостни промени в посока на устойчивото развитие. Примери за това са лоялната търговия, устойчивата консумация и туризмът. Водещият въпрос в случая е: какво трябва да направя аз, за да се постигне устойчивото развитие?" ... [... още]
 

bullet

Курс 3 представя най-успешния до момента модел за прилагане на концепцията за устойчивото развитие, Програмата "Agenda 21", съответно местната Agenda 21: "По какъв начин функционира една местна Agenda 21?" ... [... още]
 

bullet

Курс 4 се занимава с един пример за неотложен глобален проблем, изменението на климата: какво представлява парниковият ефект, от какво се причинява той, какви парникови газове съществуват, какви са последствията от затоплянето на земята и др. Основният въпрос: "Как може да се запази климата на земята?" ... [... още]
 

bullet

Курс 5 е посветен на някои централни проблеми по пътя към устойчивото развитие. Необходима е цялостна промяна на ценностната система. Други ключови понятия са "глобализация", "развитие" и "справедливост" ... [... още]
 

Както и при всички други Online-наръчници на D@dalos, за Ваша ориентация на разположение е показалец на съдържанието, както и графичен преглед.

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.