Партии

Нагоре Човешки права Образци Демокрация Партии Европа Обединени Нации Глобализация Уст. развитие П.образование Мирна педагогика Методи

 

Курс 1
Преглед
Съдържание
Речник
Линкове


 

Партии

Към демокрацията в модерните общества на масите като съществени елменти спадат и политическите партии. Първоначално възникнали от обществото, партиите при повечето демокрации са като посредник между гражданите и конституционните органи. В повечето случаи те проникват в цялата държавната сфера. Партийни членове заемат политическите постове в държавата. Някои от тях са с прекалено голямо влияние. Поражда се критиката, че партиите имат прекалено много власт.

Отделните раздели от този тематичен комплекс, който е тясно свързан с Тематичен комплекс Демокрация - и особено с нейния Основен курс 4 -, поставят въпроса, какво представляват партиите, как те са възникнали и кои са функциите, които те осъществяват в политическата система. Тук е поставен акцент върху ролята на партиите като свързващо звено между "народа" и "държавата" - една задача, която те осъществяват в тясна съвместна връзка със съюзи, медии и други институции. От друга страна като примери са представени две важни партийни системи, или тези в САЩ и Англия. Най-накрая е обърнато внимание на основните критични точки в модерната партийна демокрация: До "държава на партиите" ли води тя?

"Партията е организирано мнение."
[Benjamin Disraeli]

"Една партия е единството на тези, които се обединяват, за да отстояват едно мнение."
[Charles Tschopp]

"Една партия може да бъде само средство. А целта е винаги една и съща: властта."
[Jean Paul Sartre]

[Начало на страница]

Указания за ползване

Преди да ползвате материалите, някои съвети относно ползването им:

Преглед Навигация Бърз преглед

Ще осъществите бърз преглед, като посетите страницата "Съдържание" (с детайлиран указател на всички елементи на тематичен комплекс Партии) и/или страницата "Преглед" (с графично представяне на тематичния комплекс). Страниците се отварят в нов прозорец. Когато го затворите, се намирате на същата тази стартова страница.

Хоризонталните лайстни с линкове в горната част на страницата Ви водят към страниците, които се намират на същото ниво, като тази, на която сте в момента.
Вертикалната лайстна с линкове, която се намира горе в ляво, Ви води към страниците разположени надолу, или например към документите и схемите към страницата, на която сте в момента.

Ако за ориентация искате да направите бърз преглед през тематичния комплекс Партии, щракнете върху синята кутийка в края на страницата.
Тези кутийки Ви отвеждат към основните курсове на тематичния комплекс в тяхната последователност.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.