Образование
Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Образование Политика

 

4 стълба
Задачи
Цели
Предизвикателства


 

П.образование

Понятието образование

Когато става дума за политическо образование на първо място трябва да се уточни смисъла, който се влага в двете понятия - политика и образование. На тази страница ще обърнем внимание на понятието образование, разбирането за политика, оформящо дефинирането на това понятие е тема на страницата Политика.

"Да възпитава в човечност, това е най-висшата цел на всякакъв вид класическо образование, в Ориента и в западния свят."
[Мостове към бъдещето. Манифест за диалога на културите. Инициатива на Кофи Анан]

Какво представлява образованието? - С този въпрос се занима свикана от UNESCO международна експертна комисия под ръководството на Жак Делор, която представи подробен доклад със заглавие: "Способността за учене: Нашето вродено богатство" (в оригинал: "Learning - the Treasure Within"). Този доклад скицира едно обширно понятие, изразяващо четири основни аспекта:

"Концепцията за ученето през целия живот е израз на четирите основни цели: 'да се научиш на това, да се сдобиваш със знания', 'да се научиш да действаш', 'да се научиш да живееш заедно с другите', 'учение за живота'.

- Да се научиш на това, да се сдобиваш със знания, този аспект е израз на необходимостта от стабилно и широко общо образование, даващо възможността за задълбочено занимание с малък брой дисциплини. В известен смисъл това означава и: усвояването на самото учене, извличането на ползата от възможностите, които предлага ученето през целия живот.

"Всеки човек - дете, младеж или възрастен - трябва да бъде в състояние да се възползва от образователните шансове, които съответстват на неговите потребности от основни знания. Тези потребности включват както учебни техники (като четенето и писането, устния изказ, смятането и решаването на проблеми), така и постигането на заложените в учебните съдържания цели (придобиване на умения, способности, създаването на ценности и нагласа), от които човек се нуждае, за да преживее, за да развие напълно и цялостно своите способности, да живее и работи достойно, да взема активно участие в развитието на обществото, да подобрява жизнения си стандарт, да взема важни решения и да продължава образованието си."
[Световна декларация за образованието за всички хора, член 1, Абз. 1]


- Да се научиш да действаш, този аспект не се свързва само с професионалната квалификация, а също и със способността за приспособяване към дадени ситуации и за работа в екип. Тази точка обхваща и практическото приложение на наученото в рамките на различен по рода си опит на младежите в професионален и социален план (...).

- Да се научиш да живееш заедно с другите, за това е изключително необходимо развиването на разбиране за другите, както и приемането на взаимните, глобални зависимости, например в работа по съвместни проекти и развитието на стратегии за решения на конфликти. В този смисъл трябва да се възпита зачитането на основните обществени ценности, като плурализъм, взаимно разбиране и мир.

- Учението за живота, смисълът на този аспект е създаването на възможности за цялостното развитие на личността, както и възпитаването на готовността за действия, основани на способността за правилна преценка на ситуациите със съзнанието за отговорност спрямо другите. За да се постигне тази цел, възпитанието трябва да е съобразено с индивидуалните качества и потенциал: памет, способност за собствена преценка, чувство за естетика, речеви умения, комуникативни способности.

- Традиционните образователни системи акцентират върху съдържанието, целта, или усвояването на основни знания. Пренебрегват се нестандартните форми на учене, а в днешно време изключително важно е разбирането на образованието в неговата цялост. Ето защо, образователните реформи и политика трябва да се ориентират в бъдеще както към съдържанието, така и към методите на преподаване."

[Способността за учене: Нашето вродено богатство. Доклад на UNESCO за образованието през 21 век. Изд. на Германската комисия към UNESCO. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997, стр. 83]

Други извадки от доклада "Способността за учене: Нашето вродено богатство":

bullet

Четирите стълба на образованието

bullet

Задачи на образованието

bullet

Цели на образованието

bullet

Предизвикателствата пред образованието през 21 век

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.