Политика
Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Образование Политика

 

Системна теория
Измерения
Цикъл-Policy


 

П.образование

Понятието за политика

При заниманието с политическо образование трябва първо да се изясни смисъла, който се влага в двете понятия - политика и образование. На тази страница обръщаме внимание на понятието за политика, разбирането за образование е тема на следващата страница Образование.

Не съществува едно единно понятие за политика...

В политическата наука не съществува единно, общо прието понятие за политика. Това всъщност не е страшно, защото именно в социалните и хуманитарни науки е заложена тезата, че никога не съществува едно единствено, правилно решение. Затова безуспешното търсене на една утвърдена дефиниция на политиката с право беше прекъснато. Дали властта, конфликта, господството, мира или нещо друго определя същността на политиката, зависи от това, как е поставен въпроса, зависи от интересите на различните страни и от много други неща.

Нашето понятие...

В основата на нашата работа е системната теория с нейното многопосочно разбиране за политика. Става дума за един много разпространен, но в никакъв случай не най-важен или най-правилен подход и опит. Той има предимството, че интегрира многообразието от аспекти и елементи на политиката и позволява структурирането и систематизирането на комплексната политическа действителност, като разглежда най-вече политиката с нейните многобройни измерения [... повече за системната теория].

Политиката в три измерения...

Различават се следните три измерения на политиката: Polity, Politics und Policy. Polity определя формалното измерение на политика, или структурата на нормите, регулирането на дейността и институциите, в които протича политиката. Politics представлява процесуалното измерение, това означава процесите на вземане на решения, решаването на конфликтите, налагането на целите и интересите. Към това измерение спадат някои от класическите въпроси на политическата наука (кой може да наложи тези интереси?; какви механизми за решаване на конфликти съществуват?; др.). Policy акцентира в крайна сметка върху съдържанието на политиката, решаването на проблемите и изпълняването на задачите от политическо-административната система с помоща на всички задължителни решения (авторитарно определяне на ценностите) [... повече за измеренията на политиката].

Политиката в измерението на времето...

Именно в политическото образование това понятие се оказа много необходимо. Заедно с други елементи на политическия анализ, най-вече с цикъла-Policy, то предоставя както на учениците, така и на преподавателите възможността за анализ като основа на по-доброто разбиране на комплексната политическа действителност [... повече за цикъла-Policy].


Допълнителни текстове към понятието политика:

bulletОснови на политическата системна теория
bulletТрите измерения на политиката: Polity - Politics - Policy
bulletАнализ на цикъла-Policy

[Автори: Рагнар Мюлер, Проф. Др. Волфганг Шуман]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.