Курс 1
Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 

Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5
Харта на ОН


 

Обединени Нации

Преглед на основните курсове:

Курс 1: Кои са задачите и целите на Обединените Нации?

Курс 2: Как са се развили Обединените Нации?

Курс 3: Как са изградени Обединените Нации?

Курс 4: Как изглежда системата на Обединените Нации?

Курс 5: Пред какви проблеми са изправени Обединените Нации?


Курс 1: Кои са задачите и целите на Обединените Нации?


"Редом с практическите задачи, осъществявани от Обединените Нации, цел на организацията е и да промени връзките между държавите в тяхната същност, както и начина, по който се уреждат международните дела."
[Доклад на Генералния секретар Кофи Анан пред Общото събрание на ОН по повод новото хилядолетие]Главните задачи на Обединените Нации се поделят в три области, които са тясно свързани помежду си и които имат общи специфични корени:

bullet

След две тежки световни войни опазването на мира и международната сигурност представляват основната задача на световната организация, основаваща се на извлечената поука от провалилия се първи опит за създаването на колективна система на сигурност с Обществото на народите във времето между двете войни [към Обществото на народите и предисторията на Обединените Нации виж Курс 2].

Докато при създаването на организацията войните между отделните държави бяха най-голямото предизвикателство, през последните десетилетия тази ситуация изцяло се промени: войните между държавите намаляват, а се увеличават вътрешно-държавните конфликти, и възникват нови феномени, като например международният тероризъм [идеи за работа с понятията война, мир, насилие и конфликт ще намерите в рамките на  Тематичен комплекс Мирна педагогика в D@dalos].

Развитието в областта на опазването на мира - от блокадата на Съвета за сигурност по време на Студената война до актуалната дискусия за хуманитарните акции - е представено в Курс 2.
 

bullet

Най-вече престъпленията срещу човечеството на Хитлеровия режим представляват основата за втората основна група задачи пред Обединените Нации: защитата на човешките права и развитието на международното право.

Още през 1948 година Общото събрание подписа Общата декларация на човешките права, основния документ в историята на човешките права. След дълги и мъчителни дискусии беше възможно конкретното прилагане на тази декларация благодарение на два международни пакта, пакта за граждански и политически права и пакта за икономически, социални и културни права, които бяха подписани през 1966 и влезнаха в сила през 1976 година [тези документи, както и други подробни информации по темата Човешки права, права на детето и права на жените ще намерите в рамките на  Тематичен комплекс Човешки права в D@dalos].
 

bullet

Икономическото и социално развитие представлява третата област на работа на Обединените Нации. Мирът не се разбира в отрицателния смисъл само като отсъствие на война, а обхваща по смисъла на положителното понятие за мира и въпроси за световното развитие и справедливост [понятието "мир" е разгледано в Раздел "Мир" в рамките на Тематичен комплекс мирна педагогика]. На фона на глобални проблеми като озоновата дупка или парниковия ефект, през последните години към тези задачи се прибави и опазването на околната среда.

Още през 1945 беше осъзната неразривната връзка между мира и развитието. Пример за това са думите на тогавашния американски външен министър Edward Stettinius: "Борбата за мира трябва да се води на два фронта. На единия фронт става дума за сигурност, а на другия за икономика и социална справедливост. Само една победа и на двата фронта ще дари траен мир на света."

На темите развитие и околна среда като цяло са посветени многобройни програми, комисии, специални органи и специални организации, работещи в световната система на Обединените Нации, с която се занимава Курс 4.

Член 1 на Хартата на Обединените Нации обобщава целите:

"1. да се опазва световния мир и международната сигурност и за тази цел да се вземат ефективни колективни мерки за предотвратяване и премахване на заплахите спрямо мира, за осуетяване на военни действия и други нарушения на мира, международни спорове или ситуации, които могат да доведат до нарушаване на мира, да бъдат решавани чрез мирни средства спрямо принципите на справедливостта и на международното право;

2. да се развиват приятелски, почиващи върху зачитането на принципа на равнопоставеността и самоопределянето на народите връзки между нациите и вземане на други подходящи средства за утвърждаване на световния мир;

3. установяване на международно сътрудничество за решаване на международни проблеми от икономически, социален, културен и хуманен характер и утвърждаване и подпомагане на зачитането на човешките права и основните свободи за всички хора, без разлика по отношение на раса, пол, език или религия;

4. да бъде център, в който да се концентрират усилията на нациите за осъществяването на тези общи цели."

[целият текст на Хартата на ОН ще намерите на допълнителна страница]

Колко трудно и бавно е осъществяването на тези задачи, формулира тогавашния генерален секретар на ОН Курт Валдхайм в своя годишен доклад от 1978 година: "При проблемите, които възникват пред Обединените Нации, обикновено става дума за изключително комплексни въпроси. Обединените Нации подготвят политическата рамка, в която такива проблеми могат да бъдат смекчени, овладени и разглеждани. Те предоставят на разположение и място, на което да се съберат всички, за да работят в посока намиране на решение или постигане на споразумение.

В действителност много често подобно споразумение се постига изключително бавно, постепенно, като проблема непрекъснато се разглежда и усилията се насочват в необходимата посока. Това е изключително важна практическа функция на Обединените Нации, която не трябва да се омаловажава от обичайните разочарования, които възникват при търсенето на много бързи и универсални решения."
 

... към Курс 2: Как са се развили Обединените Нации?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.