Курс 5
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Харта на ОН

 

Финанси
Мир
Ефективност
Реформи в ОН


 

Обединени Нации

Курс 5: Пред какви проблеми са изправени Обединените Нации?

След като в курс 1 бяха скицирани задачите и целите на Обединените Нации, курс 2 представи развитието на световната организация, и в курсовете 3 и 4 бяха представени инструментите, които са на разположение за осъществяването на целите - или именно главните органи от една страна и специалните органи и специализираните организации от друга страна, в този курс се прави равносметка: Могат ли Обединените Нации да осъществят очакванията, които се свързват с тях? В кои сфери това не е възможно?

Вече бяха споменати отделни проблеми на системата: представянето на историята на ОН в курс 2 показа, че при осъществяването на основната задача, опазването на мира, постоянно са съществували кризи. Това, което също стана ясно е и, че от 1960 година насам все пак Обединените Нации представляват най-важния форум за решаване на конфликта Север-Юг, но че напредъка в смекчаването на конфликтите между индустриалните и развиващите се страни остана по-скоро скромен.

По редица други поводи беше изразена и друга, често отправяна критика спрямо система на Обединените Нации, а именно недостатъчната координация на действията и произтичащата от това ниска ефективност на работата. Не на последно място по този начин САЩ като най-голям платец постоянно се опитваха да упражнят натиск, неизпълнявайки това си задължение, което насочва към друг голям проблем на Обединените Нации, всеизвестната финансова неспособност.

Вноски към бюджета на ОН (в проценти)

 

1998

2000

САЩ

25,00

25,00

Япония

17,98

20,57

Германия

9,63

9,86

Франция

6,49

6,55

Италия

5,39

5,44

Великобритания

5,08

5,09

Русия

2,87

1,08

Канада

2,83

2,73

Испания

2,57

2,59

Холандия

1,62

1,63

Бразилия

1,51

1,47

Австралия

1,47

1,48

Швеция

1,10

1,08

Белгия

1,10

1,10

Останалите държави

15,36

14,33

Като цяло съществува несъответствие между целите и принципите на Хартата на ОН и политическата реалност, както показва и пунктуалното противопоставяне в представената таблица на Gareis и Varwick. Все пак не би било реалистично отговорността за тези дефицити да бъде търсена единствено в организацията на Обединените Нации. ОН представляват класическа международна организация, държавите са нейни членове. Като всяка международна организация, ОН е толкова силна, колкото го позволяват нейните членове. От волята за бързо решаване на проблемите от страна на страните-членки - особено на най-силните държави - зависи успехът или провалът на работата.

Този аспект не трябва да се пропуска, когато се прави обективна оценка на Обединените Нации. Част от критиката спрямо световната организация би трябвало да се отнесе към държавите. Към това спада и друг аспект, а именно нереалистичните очаквания, свързани с Обединените Нации. В някои случаи изглежда, че критиката спрямо организацията произхожда от предположението, че при Обединените Нации става дума за световно правителство.

Цели и принципи на Хартата

Политическа реалност

суверенно равенство на всички членове

изразен дисбаланс на властта между страни и региони

изпълняване на приетите с Хартата на ОН задължения

отказ от плащане на вноски или осъществяване на задължения в зависимост от националния интерес

задълженост за мирно уреждане на спорове

насилие в международната система

обща забрана на насилието

практикувано право на отделни държави на частична употреба на насилие

световният мир и колективната сигурност като колективна задача на всички членове

превъзходство на интересите на индустриалните държави и забравени конфликти в развиващите се страни

забрана за намеса във вътрешните работи на страните-членки

глобализация на основните проблеми, предизвикваща ерозия на държавния суверенитет

[от: Sven Gareis/Johannes Varwick, Обединените Нации. Задачи, инструменти и реформи; Федерална централа за политическо образование, том 403, Бон 2001, стр.302]

След кратък преглед на историята на световната организация
Volger стига до заключението: "Ако Обединените Нации са имали и имат трудности в опазването на мира и решаването на другите глобални проблеми, това се е дължало и се дължи не на структурите на Обединените Нации - те доказаха, че са достатъчно гъвкави - причината по скоро е в неединството между страните-членки и липсата на готовност да се вземат необходимите политически и икономически мерки."

[от: Helmut Volger, За историята на Обединените Нации; в Политика и съвремие 42/1995, ФЕдерална централа за политическо образование, Бон, стр. 12]

Въпреки това, и това е един друг проблем, пред който стоят Обединените Нации, трябва да не се забравя, че световната организация увеличи с четири пъти броя на членовете си от нейното създаване, и че значително беше разширена сферата на работа, без да се предприемат сериозни промени в Хартата. Както и преди тя отразява световно-политическата ситуация в края на Втората Световна война и въздейства все по-анахронистично.

ООН "се превърна от една организация, която на първо място трябваше да определи войната като недопустимо средство в политиката, ...в един глобален форум, в рамките на който се дискутират всички основни световни проблеми, като част от търсенето на решението им. В международната политика съществува консенсус относно това, че Обединените Нации трябва да бъдат реформирани, защото структурите и методите вече не съответстват на световната политическа реалност на 21 век. В същото време от Обединените Нации все повече се изисква запълването на политическата празнина в глобализирания свят, и това противоречие между реалните и преувеличените възможности създава климат на напрежение и често по несправедлив начин въздейства върху оценката на важната работа на Обединените Нации."

[от: Johannes Varwick, Обединени Нации; в: Wichard Woyke (Hg.), Речник намеждународната политика, Федерална централа за политическо образование, том 404, Бон 2000, стр. 496]

Други раздели в рамките на курс 5

Естествено не е възможно подробно да бъдат разгледани всички споменати проблеми и реформи. Ще се ограничим в някои бележки относно най-важните аспекти, които тясно са свързани помежду си:

bullet ФИНАНСИ: Финансовата криза на Обединените Нации
 
bullet МИР: Кризата на опазването на мира от страна на Обединените Нации
 
bullet ЕФЕКТИВНОСТ: Проблемите с координирането и ефективността на работата
 
bullet РЕФОРМА: Основни реформи и проблеми при тяхното осъществяване

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.